Du er her: Hjem / Informasjon om korona og kommunens tiltak

Informasjon om korona og kommunens tiltak

Slik kan du bli testet

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet.

Sjekk først om du trenger test? Gå inn på koronasjekk.no, der du får råd om hva du skal gjøre ved symptomer eller mistanke om covid-19.

Nå er det tre veier inn til testing:

1) Er du syk? 
 • Ring fastlegen din. 
 • Du kan også ringe koronatelefonen for testing på tlf. 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først.
2) Elektronisk bestilling:
 • Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.
 • Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på e-post eller SMS. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg». 
 • Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for.
 • Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30. 
3) Koronatelefon:
 • Koronatelefonen er kun for timebestilling.
 • Trenger du råd, kan du ringe fastlegen din eller FHIs informasjonstelefon om korona, 815 55 015.
 • Bestill testing på koronatelefonen 51 91 40 30 uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:
  - har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  - kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.
 • Koronatelefonen for testing er åpen 08.30-15.00 hverdager og helger.
 • Du bør ikke bestille både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.
 • Trenger du mer informasjon?
 • Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 (åpen hverdager kl. 08.00-15.30), eller servicetorget, tlf. 51 41 41 00. Se åpningstider servicetorget.

Aktuelt nå

24.11.2020 | Hjem til jul? Informasjon om hva som gjelder for de som skal hjem til jul

22.11.2020 | Koronasmitte etter ungdomsfest på Grødem. Passasjerer på rute 10 lørdag kveld fra Stavanger sentrum til Randaberg må være observante.

Lokal forskrift fra 09.11, justert 19.11

Lokal forskrift fra 09.11: Lokal forskrift som gjelder for Randaberg kommune.

Endring i lokal forskrift fra 19.11: Legitimeringsplikten er endret ved serveringsstedene. Fra torsdag 19. november kl. 15 er det kun behov for å registrere seg ved besøk av serveringsstedene i Randaberg.

Regler som gjelder i Randaberg kommune fra 9. november:

 • Alle som kan, bør ha hjemmekontor.
 • Begrens bruken av kollektivtransport.
 • Bruk munnbind dersom du må bruke buss, tog, båt eller taxi.
 • Bruk munnbind ved besøk på alders- og sykehjem.
 • Forbud mot breddeidrett for voksne over 20 år.
 • Forbud mot fritidsaktiviteter for voksne over 20 år i grupper med flere enn 10 personer. Forbudet gjelder også grupper under 10 personer, hvis 1-metersregelen ikke kan overholdes. Med breddeidrett gjelder all kontaktidrett og annen organisert idrett hvor utøverne ikke kan overholde avstandskravet på én meter. Med andre ord vil ikke golf eller aktiviteter der avstandskravet ikke er en utfordring, komme inn under denne regelen.
 • Alle som besøker serveringssteder, må registrere seg på stedet.
Skal du gjennomføre et arrangement med 20 eller flere personer?

Da må du registrere dette i skjemaet: Egenerklæring. Melding om arrangement

Anbefalinger for alle i hele landet:

Sosial kontakt:

 • Alle må i de kommende ukene i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn. (Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolegrupper).
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

Reiser:

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. 

Skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.
Regler for alle i hele landet:

Private sammenkomster og arrangementer:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

Uteliv:

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Karantene og reiser:

 • Arbeidsreisende som i de siste ti døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. 
 • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.
Nye tiltak i regioner med mye smitte:

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal vurdere nøyaktig hvilke tiltak som er aktuelle i ulike regioner i landet, slik at det kommer tydelig frem hvilke tiltak som er nødvendige å vurdere når smittesituasjonen utvikler seg. Kommuner i en bo- og arbeidsregion som innfører tiltak bør gjøre det mest mulig likt og samordnet. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak vil oppdateres etter disse endringene.

 • Stans i breddeidrett for voksne.
 • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år.
 • Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld.
 • Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer.
 • Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport.
 • Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå.
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs.
 • Obligatorisk hjemmekontor.
 • Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk.
 • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

Arbeid som pågår:

 • Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede om det på nasjonalt nivå bør anbefales eller innføres krav om hurtigtest før ansatte går på jobb i sykehjem og omsorgsboliger, og bruk av munnbind på slike steder.
 • Helsedirektoratet gis i oppdrag å oppdatere faglige råd som skal ivareta sårbare grupper i helse- og omsorgstjenestene.
 • Helsedirektoratet skal også utarbeide retningslinjer og veiledningsmateriell som skal sikre nødvendige tjenester for hjemmeboende tjenestemottakere og deres pårørende.
 • Helsedirektoratet gis i oppdrag å revidere veileder om smittevern i kollektivtransport og foreta innskjerpinger. Dette gjelder også skolebusser.

Les mer om tiltakene innført forrige uke.

Aktuelt, fra tidligere datoer: 

23.10.2020 | Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningenSøknadsportalen for stimuleringsordningen er åpnet. Kulturrådet skal utbetale 500 millioner kroner for å opprettholde og skape aktivitet i kultursektoren

19.10.2020 | Stimuleringsordning for kulturlivet på plassForskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass

15.10.2020 | Økonomiske konsekvenser for kommunene. Delrapport fra arbeidsgruppen som skal kartlegge økonomiske konsekvenser av covid-19- situasjonen for kommunesektoren. Les hele rapporten her.

14.10.2020 | Statistikkbank:Hvem har fått støtte fra regjeringens krisepakker? Denne statistikkbanken viser hvordan næringslivet har benyttet seg av ordinære og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen.

14.10.2020 | Barn som er syke. Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingenKlikk her for å se flytskjemaet på flere språk.  

13.10.2020 | Vaksine mot covid-19 blir gratisNår det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

Reiseråd

Nasjonale smittevernveiledere (covid-19)

Språk | Languages

Vedtak, tiltak og veiledninger:

Kommuneoverlegen
 1. Midlertidig forskrift om smittevern i Randaberg kommune. (Gjelder fra 09.11.2020)
 2. Prøvetakingssted for korona er flyttet til Stavanger Foum. Fra midten av uke 19 flytter Luftveislegevakten også til Stavanger Forum. | 27.04.2020
 3. Vedtak etter smittevernloven § 4-1 for å hindre spredning av koronasmitte i forbindelse med møter, sammenkomster og arrangementer. | 23.03.2020
 4. Vedtak om ytterligere restriksjoner mot koronasmitte, blant annet krav om 1 meter avstand mellom mennesker i lokaler, etter smittevernloven § 4-1. | 17.03.2020
 5. - Hamstring gir økt smitterisiko. Kommuneoverlegene er urolig over økt smitterisiko ved hamstring i butikkene. | 13.03.2020
 6. Vedtak om restriksjoner mot koronasmitte - folkeansamlinger og meldeplikt. | 12.03.2020
 7. Vedtak om å stenge en del arrangementer. Gjelder alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere, samt arrangementer med flere enn 50 deltakere rettet mot risikogrupper for koronavirus. | 09.03.2020
Barnehage, skole og familie 
 1. Barn slipper å legge frem covid-19-test. Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner. Samtidig har Regjeringen gjort flere tilpasninger i reglene om innreisekarantene. | 20.11.2020 
 2. Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon. | 17.09.2020
 3. Fraværsgrensen gjelder som normalt fra høsten. På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Disse endringene blir ikke videreført når skoleåret starter igjen til høsten. Det blir imidlertid unntak for elever som begynner på Vg4 påbygg. | 06.07.2020
 4. Nye veiledere for barnehager og skoler. | 29.05.2020
 5. Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak. Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én gruppe. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. | 27.05.2020
 6. Alle ansatte og ledere i skoler og barnehager er nøkkelpersonell med kritisk samfunnsfunksjon. | 20.05.2020
 7. Ny rapport viser at det framleis er ein veg å gå før tilbodet til barn og unge blir som før koronakrisa. | 19.05.2020 
 8. Informasjon om skoletilbudet i Randaberg 27. april. | 24.04.2020
 9. Barnehagene fortsetter med 7 timer åpningstid fra 27. april. | 24.04.2020
 10. Barnehager og SFO kan ha kortere åpningstid. Hovedregelen er at barnehager skal gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern. | 22.04.2020
 11. Film til barn og elever om smittevern (Utdanningsdirektoratet). | 22.04.2020
 12. Avlyser muntlig eksamen i videregående skole. | 21.04.2020
 13. Koronaveiledere for skolene er klareFolkehelseinstituttet, sammen med Utdanningsdirektoratet, har laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. | 20.04.2020
 14. Koronaveileder for barnehager er klar. Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april. Nå er veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar. | 15.04.2020
 15. Mandag 20. april åpner barnehagene og 27. april åpner skolene, 1–4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste år, opplyser regjeringen på en pressekonferanse. | 07.04.2020
 16. Foreløpig forskrift for barnevernet og fylkesnemnda. Regjeringen gjør midlertidige endringer i barnevernloven for raskt å kunne hjelpe barn og familier som følge av redusert kapasitet i barnevernet under koronautbruddet. | 05.04.2020
 17. Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Det er ennå ikke tatt endelig avgjørelse når det gjelder muntlig eksamen i videregående. | 25.03.2020
 18. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt pga. koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. | 17.03.2020
 19. Barnehagebetalingen for 3. termin med forfall 15. mars skal betales. Avregning blir gjort på neste termin, da vi vet mer om hvor lenge stengingen varer. | 16.03.2020
 20. Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. | 16.03.2020
 21. Skoler og barnehager i Randaberg stenges fra og med fredag 13. mars. Det gjelder også idrettsanlegg og svømmehaller. | 13.03.2020
 22. - Viktig melding til alle foreldre! SMS-varsling til alle foreldre med barn i barnehage og skole i kommunen. | 13.03.2020
Helse og velferd
 1. Nye testkriterier for covid-19. Fra onsdag 12. august blir det innført nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. Helsetjenesten anbefaler covid-19-testing for: Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 og alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene. Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test. | 10.08.2020
 2. Anbefaler munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land. Folkehelseinstituttet anbefaler at personer som ankommer Norge fra røde land, beholder munnbindet på til de er hjemme i karantene. | 07.08.2020
 3. Nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Har du vært på ferie i utlandet eller steder med store folkeansamlinger anbefaler kommuneoverlegen at du venter med besøk på sykehjem og bofellsskap til minst 10 dager etter at du kommet hjem. | 04.08.2020.
 4. Raskere prøvesvar med digital løsning. Fra 2. juli kan du selv se resultatene fra koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert. Helsepersonell kan se prøvesvaret i kjernejournal. | 02.07.2020
 5. Anbefaling om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det må legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner så langt det er mulig under covid-19. Besøkene vurderes og avtales i forkant. | 27.05.2020
 6. Vurdering av besøksstans og sosial isolering under covid-19-pandemien. Helsedirektoratet har vurdert hvordan brukere kan få et dagtilbud, og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk under covid-19 pandemien. | 06.05.2020
 7. Smittevernkrav for frisører og kroppspleie. Virksomheter som frisør vil kunne holde åpent fra 27. april. Ny forskriftsendring stiller krav til hvilke smitteverntiltak som må overholdes. | 23.04.2020
 8. Luftveislegevakten til Stavanger Forum. Luftveislegevakten flytter fra Våland til Stavanger Forum mandag 27. april. | 22.04.2020
 9. Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt. Når fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og psykologer gradvis gjenåpner sine virksomheter, er det viktig at ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon ikke går på jobb. Heller ikke kundene må møte opp dersom de har slike symptomer. | 20.04.2020
 10. Legevakten legger ned koronatelefonen 51 91 40 30. | 15.04.2020
 11. Mandag 20. april skal en-til-en helsetjenester kunne gjenoppta større del av virksomheten sin. Samtidig skal det lages en bransjestandard for smittevern, slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten (for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer), kan holde åpent fra tidligst 20. april. En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt (for eksempel frisører, hudpleie og massasje), slik at de kan holde åpent fra senest 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar, opplyser regjeringen på en pressekonferanse. | 07.04.2020
 12. Randaberg kommune søker helsepersonell. | 20.03.2020
 13. Redusert tilbud ved helsestasjonen i Randaberg. | 17.03.2020
 14. Gratis nettkurs for å håndtere angst, depresjon, stress og belastninger, fra Rask Pyskisk Helsehjelp (RPH) i Randaberg kommune. | 17.03.2020
 15. Helsedirektoratet innfører adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen. | 15.03.2020
 16. Helsestasjonen for ungdom i Randaberg Arena stenger fra og med mandag 16. mars og inntil videre. | 13.03.2020
 17. Legevakten oppretter koronatelefon. | 05.03.2020
Idrett, kultur og frivillige
 1. Stimuleringsordning for kulturlivet på plass. Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. | 19.10.2020
 2. Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltetHenvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene. | 24.08.2020
 3. Regjeringen foreslår en bevilgning på 1 milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året. Du får mer informasjon om ordningen på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. | 20.08.2020
 4. Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften: Mulighet for gruppeinndeling på arrangementer (som varemesser og idrettsarrangement) som varer over lengre tid. | 14.08.2020
 5. Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet. Henvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene. | 11.08.2020
 6. Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august. Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen. | 31.07.2020
 7. Profesjonelle utøver i idrett og kultur gis fritak for 1-meters regelen 15.06.2020
 8. 1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet bidrar til mer aktivitet. | 29.05.2020
 9. Oppdatert smittevernveileder for organisert idrett. | 28.05.2020
 10. Foreslår åpning av all barne- og ungdomsidrett fra 1. juni (nyhet). Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet foreslår åpning av all barne- og ungdomsidrett, inkludert kontaktidrett, på grupper inntil 20 personer, fra 1. juni. | 20.05.2020
 11. Smittevernveileder for idrett. Veilederen gir råd om hva idrettslag bør gjøre for å forebygge at deltakere og tilskuere blir utsatt for smitte og spredning av covid-19. | 11.05.2020
 12. Nye råd og retningslinjer for arrangementer. Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene (én meter avstand mellom mennesker) overholdes. | 30.04.2020
 13. Må du korona-avlyse? Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet. | 08.04.2020
 14. Fotballens koronavettregler (anbefalinger som gjelder for all aktivitet på en fotballbane, både egeninitiert og klubborganisert): 
  - Det bør være 1 voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge. 
  - Ikke flere enn 5 personer per gruppe (4 spillere + 1 trener/leder/voksen).
  - Alltid 2 meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. (Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper). 
  - Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen, eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre. 
  - Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk. Ikke ta på ballen med hendene. 
  - Unngå å heade. 
  - Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten. 
  - Ikke benytt felles garderober. 
  - Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten. | 03.04.2020
 15. Forskrifter klare: kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett settes i verk. Etter at Stortinget forrige uke vedtok kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett, har Kulturdepartementet nå forskriftene for ordningene klare. | 03.04.2020
 16. Helsedirektoratet åpner opp for fotballaktivitet. Regelverket for organisert idrett er blitt tydeligere. | 01.04.2020
 17. Spørsmål og svar for kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet. | 26.03.2020
 18. Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg? | 26.03.2020
 19. Kartlegging over hva frivillige kan påta seg lokalt: Vil din organisasjon være med og hjelpe til i forbindelse med koronavirussituasjonen? E-post-utsending. | 20.03.2020
 20. Randaberg kommune opprettholder sine tilskudd til frivillige lag og foreninger og kulturaktører i 2020. | 18.03.2020
 21. Randaberg kommune kartlegger behov for bistand og hjelp. Oversikt over tilgjengelige ressurser, hvilke oppgaver frivillige kan påta seg lokalt og hvilke behov for bistand det er blant innbyggerne i kommunen. | 16.03.2020
 22. Arrangementer stenges i Randaberg: Randaberg kommune innfører restriksjoner fra 12. mars, som får konsekvenser for arrangementer, serveringssteder og forsamlingslokaler. | 12.03.2020
 23. Egenerklæring ved folkeansamlinger. Skjema. | 12.03.2020 
 24. Kulturtilbud som stenges ned. Oversikt over virksomheter innenfor det kommunale kulturtilbudet som stenges ned torsdag 12. og fredag 13. mars. | 12.03.2020
Teknisk/renovasjon
 1. Grovavfallsrute åpner igjenGrovavfall i kommunene hentes igjen fra uke 17. Første tømmedag i Randaberg blir 24. april. | 16.04.2020
 2. IVAR IKS sine gjenvinningsstasjoner åpner igjen fra torsdag 2. april. | 31.03.2020
 3. IVAR IKS stenger alle sine gjenvinningsstasjoner fra og med torsdag 19. mars | 18.03.2020
 4. Midlertidig stopp av innsamling av grovavfall fra og med 26. mars og inntil videre. Se mer på IVAR IKS sin hjemmeside. | 17.03.2020
Transport
 1. Koronaveileder for kollektivtransporten. En veileder for smittevern på buss, tog, trikk, passasjerbåt, ferjer og andre offentlige transportmidler er nå klar. | 05.05.2020
Landbruk
 1. Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020. Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. | 27.03.2020
 2. Isolasjonsbestemmelser for bønder med stell av dyr. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. | 23.03.2020
 1. - Vær obs på at digital snoking brer seg i koronakrisen, sier vår digitaliseringssjef, Anne Hellvik Kvadsheim. | 18.03.2020 
 2. Varsel i forbindelse med koronaviruset: Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) oppfordrer til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger. | 13.03.2020
NAV
 1. Nye regler om permittering og dagpenger fra 1. november. | 30.10.2020
 2. Utvider permitteringsperioden til 52 uker. For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november. | 13.08.2020
 3. Fortsatt økning i ledigheten. Summen av helt og delvis arbeidsledige pluss arbeidssøkere på tiltak er nå 421.000. Det tilsvarer en økning på 9 100 personer i løpet av april. | 30.04.2020
 4. "Skriv til oss" for sosiale tjenester. Som en konsekvens av koronapandemien, åpnet NAV 2. april en ny digital løsning for brukere av sosiale tjenester. | 14.04.2020
 5. Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. | 27.03.2020
 6. Forskuttering av dagpenger. Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. | 27.03.2020
 7. Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med koronarelatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. | 20.03.2020
Økonomi
 1. Foreløpig rapport om «Norge mot 2025». Finansministeren mottok 2. oktober første delrapport fra ekspertutvalget som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025. Utvalget ble nedsatt i mai i år og vil levere sin endelige rapport i første kvartal 2021. | 02.10.2020
 2. 600 millioner til næringsutvikling i kommunene. Regjeringen vil sette av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Her kan bedrifter søke om midler som kan få opp aktiviteten og skape nye arbeidsplasser i hele landet etter krisen. | 29.05.2020
 3. Ekspertgruppe har levert rapporter om økonomiske tiltak og smitteverntiltak. | 27.05.2020
 4. Endringer i studielån og stipend under koronasituasjonen. Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. mai ny forskrift med enkelte endringer i regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus. | 11.05.2020
 5. Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset. | 04.05.2020
 6. Arbeidsgruppe skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien. – Vi vil sette ned en arbeidsgruppe som skal gi en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). | 30.04.2020
 7. Innsynsløsning for kompensasjonsordningen blir åpen for alle – nå er den klar. En ny innsynsløsning vil gi opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra kompensasjonsordningen. | 24.04.2020
 8. Kompensasjonsordning for næringslivet. Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader. | 22.04.2020
 9. 405 millioner kroner til Rogaland som følge av virusutbruddet. | 20.04.2020
 10. Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper. | 16.04.2020
 11. Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser. Ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. | 27.03.2020
 12. Tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen. | 26.03.2020
Region/fylke
 1. Alle ordinære tannhelsekontroller og tannbehandling stoppes. Det skal kun være akuttberedskap i både offentlig og privat tannhelsetjeneste. | 17.03.2020
 2. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg strammer inn reglene i varehandelen, og innfører tiltak mot smittespredning i butikker og kjøpesentre. | 16.03.2020
Nasjonale tiltak
 1. Regjeringen endrer covid-19-forskriften for å lette de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommuner med lokale utbrudd vurdere strengere tiltak. | 12.10.2020  
 2. Årets frist for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier er 31. august. | 18.08.2020
 3. Regjeringen innfører krav om bordservering ved arrangementer. | 18.08.2020
 4. Regjeringen bremser gjenåpning og strammer til for å beholde kontrollen på smittespredningen. Blant annet innføres det nasjonal skjenkestopp kl. 24.00, samtidig med at det kommer nye anbefalinger om hjemmekontor og kollektivtransport. Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land - og i tillegg vil det denne uken komme mer detaljerte råd om munnbind. | 07.08.2020
 5. Åpner ikke for tredjeland nå. Regjeringen vil vurdere smittesituasjonen nøye før det eventuelt blir aktuelt å åpne grensene for tredjeland (land utenfor EU/EØS). | 31.07.2020
 6. Regjeringen åpner for reiser mellom Norge og Europa for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. | 25.06.2020
 7. Nye karanteneregler. Fra 1. juni endres reglene for smittekarantene. Samtidig åpner regjeringen for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene. | 28.05.2020
 8. Reiseråd. Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Smittesituasjonen er i stadig utvikling, både i Norge og i resten av verden. Rådene for smittevern ved reise vil derfor oppdateres jevnlig. Det er viktig at du alltid setter deg inn i smittevernrådene som til enhver tid gjelder for det området du ønsker å reise til. | 15.05.2020
 9. Covid-19-forskriften. Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk. | 11.05.2020
 10. Regjeringen sine nye tiltak fra og med 7. mai. Regjeringen la torsdag 7. mai fram plan for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. Videre gjorde regjeringen vedtak om langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak. | 07.05.2020
 11. Åpner sakte men sikkert opp for næringslivet. En rekke samfunnsområder som har vært stengt som følge av korona-krisen åpner nå opp igjen mot sommeren. | 07.05.2020
 12. Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter. Torsdag 30. april endres rådet om avstand fra to meter til minst en meter. Samtidig åpnes det for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer. | 30.04.2020
 13. Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april. Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme. | 21.04.2020
 14. 17. mai må feires annerledes i år. Foreløpige retningslinjer for markering av 17. mai. | 17.04.2020
 15. Ny lov gir midlertidig unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven. | 17.04.2020
 16. Ny app vil stoppe smitte raskere. Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig. | 16.04.2020
 17. Styrker koronainformasjon til innvandrergrupper med 10 millioner. Regjeringen ønsker å nå ut med mer informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen og foreslår en ekstraordinær økning på 10 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. | 14.04.2020
 18. 600 millioner ekstra til drift og vedlikehold av veier. Statens vegvesen har fordelt midlene på ulike tiltak over hele landet. 100 millioner kroner går til ekstra asfalt og 500 millioner kroner til andre viktige vedlikeholdsprosjekter. | 14.04.2020
 19. Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert. – Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse. | 07.04.2020
 20. Hytteforbudet oppheves mandag 20. april, opplyser regjeringen på en pressekonferanse. | 07.04.2020
 21. Spørsmål og svar om hytteforbudet. Regjeringen innførte 19. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. | 31.03.2020
 22. Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler. Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Les veilederen her (PDF). | 29.03.2020
 23. Tiltakene mot koronaviruset fortsetter til og med 13. april 2020. | 24.03.2020
 24. Endret forskrift om karantene etter reise. Personer som er i karantene etter reise, må ikke automatisk i isolasjon hvis de får symptomer. | 23.03.2020
 25. Regjeringen innfører forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. | 20.03.2020
 26. Regjeringen presiserer oppdaterte regler for karantene fra17.03.2020: Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. | 19.03.2020

Status i Randaberg 

Totalt er det registrert 26 smittede i Randaberg per 28.11.2020. 

(Kilde: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet - som viser antall tilfeller diagnostisert i tidsrommet 01.01.2020-d.d. for Randaberg kommune).

Råd for å unngå smitte

Du kan gjøre mye selv for å redusere risikoen for å bli smittet eller å spre smitte. God håndhygiene og avstand er effektive tiltak for å forebygge sykdom. 

 • Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute på steder med mange mennesker og før du spiser.
 • Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig.
 • Begrens nærkontakt med andre personer. 
 • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå fysisk kontakt, inkludert å håndhilse og klemme. Det bør minst være 1 meter mellom dere. 

Annet

Statistikk om koronakrisen

Statistisk Sentralbyrå har samlet statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet. 

Spørsmål og svar fra nasjonale helsemyndigheter

Her får du mer informasjon fra FolkehelseinstituttetHer er informasjon fra Helsenorge.no - spørsmål og svar om koronavirus

Informasjonsmateriell

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?