Du er her: Hjem / Randaberg kulturskole

Randaberg kulturskole

Tilbudet er organisert i tilknytning til tjenesteområdet kultur. Skolen er en ressurs for det øvrige skoleverket og kulturlivet generelt, både lokalt og regionalt.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Randabergveien 378, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Kontaktperson:
   Torleif Kvitno, rektor
  Telefon: 51 41 31 38/928 89 788
  E-post: kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Kontaktperson: Merethe R. Aasvold, inspektør
  Telefon inspektør: 404 11 683 / 930 39 376
  Telefon lærer: 51 41 11 88

  Følg oss på Facebook 

  Arrangementer

  Oversikt over fremtidige arrangementer

  Vi legger ut nye arrangementer når det er aktuelt. 

  Søk elevplass

  Søknadsskjema

  Musikkterapi - rutine for søknad.pdf

  Priser

  • Ordinær undervisning: 3 500 kr per skoleår*
  • Søskenmoderasjon:  500 kr i fratrekk per skoleår fra barn nr. 2
  • Bilde og form: 3 500 kr (+ 300 kr i materialkostnader)

  Utgifter til piano-, gitar- og andre notebøker betaler eleven selv. Depositum ved instrumentleie (tverrfløyte og fiolin): 300 kr. Årlig leiebeløp kommer i tillegg: 300 kr. Depositum tilbakebetales dersom instrumentet er i samme stand som ved utlevering. Normal slitasje ses bort fra. 

  Faktura sendes ut via kommunens regnskapsavdeling 2 ganger per skoleår. Regnskapsavdelingen er også ansvarlig for en eventuell purring. 

  *Merk at påmeldingen gjelder for hele skoleåret.

  Friplasser

  Kulturskolen informerer om muligheten til å søke friplass:

  Fra og med skoleåret 2016-2017 ble det gitt anledning til å søke om friplass i kulturskolen. 5 elevplasser er tilgjengelige. Friplassen skal søkes på for hvert skoleår.

  Inkludering:
  Hensikten med friplassene er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Randaberg kommune, en elevplass i kulturskolen, uavhengig av foresattes økonomi.

  Søknadsfrist:
  Innen søknadsfristen 1. mai hvert år skal søknaden være mottatt av kulturskolens rektor. Søknader som mottas innen fristen prioriteres.    

  Retningslinjer for søknad om friplass: 

  Hvem kan søke:
  Forsørgere der samlet nettoinntekt er mindre enn 4 G, eller der forsørgerne mottar økonomisk stønad via NAV.

  Eneforsørger med nettoinntekt lavere enn 2 G.

  Generelt: Kopi av siste ligningsattest vedlegges søknaden. Mottar du statlige eller kommunale ytelser kan du få bekreftelse fra NAV Randaberg om dette som vedlegg til søknaden.

  Hvordan tildeles elevplassen?
  Elevplassen tildeles i samarbeid med NAV Randaberg.

  Venteliste:
  Hvis kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, vil det bli opprettet ordinær venteliste. Søkere som allerede står på venteliste prioriteres.

  Søk gjerne på flere fag:
  Det anbefales å søke på flere fag i prioritert rekkefølge. Sjansen er da større for at søker blir tildelt elevplass ved skolestart.

  Klage på vedtak:
  Skjer direkte til kulturskolens rektor: kulturskolen@randaberg.kommune.no.

  Ledige elevplasser

  Kulturskolen har ledige elevplasser:

  Det er enkelte ledige elevplasser i blant annet piano og gitar.

  Det hender at det kan bli ledige plasser gjennom skoleåret i de ulike fagene, og da blir disse plassene tildelt de som ev. står på venteliste. Det er derfor også aktuelt å søke på de andre fagtilbudene og bli tildelt plass på venteliste.

  Er det spørsmål knyttet til det med ledige plasser og de andre fagene så ta kontakt med kulturskolen.

  Velkommen som søker!

  Tilbud til voksne

  Kursene vil passe hvis du er nybegynner, eller har et lite grunnlag fra før. 

  Det vil bli tilbudt oppfølgingskurs som bygger på oppstarts-kurset. Du må ha med egen gitar. Kursene blir ledet av kulturskolelærer Asbjørn Hasselberg. 

  Påmeldingsfrist: 1. august 2020 til: randaberg.kulturskole@randaberg.kommune.no
  Oppgi navn, alder, adresse, e-post og ev. andre relevante opplysninger.  

  Detaljer om tilbudet: 

  Visegitarkurs, del 1: Starter mandag 24. august 2020 kl. 19.30-20.30. 
  Sted: Kulturskolens lokaler i Randabergveien 378, 3. et. (kulturloftet). 
  Heis kan brukes fra 1. et. 
  Lærer: Asbjørn Hasselberg.
  Varighet: 6 uker.
  Pris: 900 kr. 

  Presentasjon: Nybegynnerkurs del 1, i akkordspill på gitar. Det innøves grunnleggende grep til ulike sanger. Det arbeides med akkordene D-A7-em-G-D7, og A-E7-hm7. Kurset gir også kunnskap om capo, stemming og enkel rytmisk slagteknikk. 

  Visegitarkurs, del 2: Tilbud legges ut før høstferien 2020.  

  Skolerute

  Retningslinjer, skoleåret 2020-2021

  Fagtilbud
  Undervisningen tilbys primært barn og unge bosatt i Randaberg kommune. Unntak er PUH-samspillgruppen som tilbys voksne, og gitarundervisning for voksne på kveldstid. Undervisningen i de fleste musikkinstrumenter gjelder for elever i grunnskolen fra og med 1. klasse til og med siste klasse i den videregående skolen. Eleven kan delta på et musikktilbud, eller sangtilbud, og et av de andre fagtilbudene, samme skoleår. Hvis det ikke er venteliste, kan eleven delta på to musikkfag samme skoleår.

  Om fagene 

  Gitar: klassisk, el.-gitar og bass.
  Inntak fra og med 1. klasse til og med 3. videregående. Undervisningstid: 20 min. per uke. Kjøp av ekstra undervisningstid (30 min.) kan tilbys hvis ledig kapasitet.

  Piano, fiolin*, slagverk, tverrfløyte, saksofon og torader**:

  Inntak fra og med 1. klasse til og med 3. videregående. Undervisningstid: 20 min. per uke.
  * Fiolin: kjøp av ekstra undervisningstid (30 min.) kan tilbys hvis ledig kapasitet.
  **Hvis hensiktsmessig settes elever i torader sammen i grupper med utvidet undervisningstid.

  Solosang: Inntak fra og med 6. klasse. Undervisningstid: 30 min. per uke.

  Bilde og form 1: For elever i 3.-4. klasse. Undervisningstid: 120 min. per uke.
  Bilde og form 2: For elever i 5.-7. klasse. Undervisningstid: 120 min. per uke.
  Bilde og form 3: For elever fra og med 8. klasse til og med 3. vgs. Undervisningstid: 120 min. per uke.

  Kulturlabben: For elever i 1.-2. klasse. Undervisningstid: 60 minutter per uke. Elevene går videre til Bilde og form 1 i 3. klasse, eller søker et av de andre fagtilbudene.

  PUH-gruppe: Bandundervisning for voksne. Undervisningstid: 120 min. per uke.

  Musikkterapi: Eget søknadsskjema med søknadsfrist: 1. mai. Se under: «Relaterte skjema».

  Dans og drama: Søknad sendes til: www.stavangerkulturskole.no.

  Skolekorps, administreres via avd. Fritid. Kontakt for skolekorps: Ivar Sløveren, tlf. 913 21 530.

  Generelt ang. fagtilbudene
  Kulturskolen er åpen for alle interesserte innenfor aldersgrensene som er satt. Det er ingen opptakskriterier, annet enn at søker plikter å informere kulturskolen om behov for særskilt tilrettelegging i undervisningssituasjonen. Etter dialog med foresatte gjør kulturskolen en vurdering om skolen har den spesifikke kompetansen som kreves for å komme søker i møte. Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne har anledning til å ta med assistent til undervisningen. I Landsbyhuset 59°N finnes heis til 2. og 3. et. Til musikkterapi er søknadsfristen som til ordinære fag: 1. mai.

  Når og hvor foregår undervisningen?
  Storparten av undervisningen foregår etter ordinær skoletid fra kulturskolens lokaler i Randabergveien 378 (v/torget i Landsbyhuset 59°N), bortsett fra tilbudet til barnehager, de fleste avtaletidene til musikkterapi, og til «Minnenes melodi». Alle elever får beskjed om oppmøtetid og sted før oppstart i august.

  Opptak og ventelister

  Hovedopptak og generell søknadsfrist:
  Hovedopptak og generell søknadsfrist er 1. mai hvert år, men det er mulig å søke elevplass hele året. Hvis kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, vil det bli opprettet venteliste. Får søker beskjed om at en er satt på venteliste, er det ikke nødvendig å søke på nytt. Søker får beskjed med en gang dersom en elevplass blir ledig. Det presiseres at påmelding gjelder for hele skoleåret. Søknader som mottas innen fristen 1. mai prioriteres.

  Instrumentleie:

  Randaberg kulturskole har til utleie tverrfløyte, fiolin og ukulele til elever som har fått elevplass i kulturskolen.

  Kontingent m.v.

  Kontingent:
  Ordinær undervisning koster skoleåret 2020-2021: 3 500 kr.
  Bilde og form: 3 500 kr + 300 kr i materialkostnader.
  Utgifter til piano-, gitar- og andre notebøker, betaler eleven selv.
  Depositum ved instrumentleie: 300 kr. Årlig leiebeløp kommer i tillegg: 300 kr.

  Faktura ang. kontingent sendes ut via kommunens regnskapsavdeling, med delbetaling 1 i oktober og delbetaling 2 i februar. Påmelding gjelder for hele skoleåret. Regnskapsavdelingen er også ansvarlig for en eventuell purring.

  Tilbudene i drama og dans faktureres etter gjeldende satser i Stavanger kulturskole via regnskapsavdelingen i Stavanger kommune (ref.: www.stavangerkulturskole.no).

  Kontingent korps: egne satser. Henvendelse rettes til Ivar Sløveren, tlf. 913 21 530.

  Rutiner ved utmelding:

  All utmelding skal skje skriftlig innen 1. mai fra foresatt til Randaberg kulturskole v/rektor.
  E-post:  kulturskolen@randaberg.kommune.no.
  Adresse: Randaberg kulturskole, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Merk at utmelding ikke skal gis til lærer, verken via SMS eller kun muntlig beskjed. Merk også at påmelding gjelder for hele skoleåret, selv om det sendes ut to delbetalinger.               

  For nye elever som begynner ved skolestart i august gjelder en prøveperiode på to uker.
  Hvis eleven ønsker å slutte, skal dette skriftlig meldes rektor via foresatt innen 1. september.
  Ved utmelding etter 1. september kreves full kontingent for skoleåret. Det gis ikke dispensasjon fra denne regelen.

  Nye elever som begynner etter 1. september får også to uker prøveperiode. Dersom eleven ønsker å slutte skal dette skriftlig meldes rektor innen to uker fra eleven startet.

  Eksisterende elever har utmeldingsfrist 1. mai, og har ikke prøveuker ved oppstart nytt skoleår, kun ved bytte av fag.

  Se ellers underpunkt angående: «Rutine ved innmelding og utmelding» for utfyllende informasjon.

  Vilkår:
  Søknader om opptak i Randaberg kulturskole behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

  Saksbehandling:
  Søkere til elevplass får tilbakemelding før skolestart om inntak.

  Søkere til elevplass utenom ordinært opptak får tilbakemelding fortløpende via e-post til foresatte. Dersom kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, blir det opprettet venteliste.

  Søkere som er satt på venteliste, blir kontaktet med en gang dersom en elevplass blir ledig.  

  Merknad:
  En eventuell klage på opptak skjer direkte til kulturskolens rektor: kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Fagtilbud

  Presentasjoner av de ulike fagene i kulturskolen.

  Fagpresentasjoner
  Fagplaner

  Serviceerklæring

  Kontaktinformasjon, lærere

  Kontaktinformasjon til lærer, skoleåret 2020-2021: 

  Samarbeid

  Foreldreutvalget (FU) og samarbeidsutvalget (SU)

  Foreldreutvalget, skoleåret 2019-2020:

  • Nina Lindø
  • Ning Wang Selbach
  • Ingvill Vasshus

  Kulturskolen trenger et par nye medlemmer til foreldreutvalget. Ta kontakt hvis du har anledning til å bidra.
  Send snarest en e-post til: kulturskolen@randaberg.kommune.no og du får tilsendt detaljer om hva det vil si å være medlem.

  Samarbeidsutvalget:

  • Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF)
  • Per Arne Nyvoll (H) vara

  Informasjon om de nye personvernreglene (GDPR)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?