Barneverntjenesten

Innhold

  Beskrivelse

  Har du barn og er i en vanskelig livssituasjon der du trenger hjelp og støtte for å ivareta barnets omsorgsbehov? Er du selv barn som er i en slik situasjon eller kjenner du til et barn som er det? Da kan du kontakte kommunens barneverntjeneste som har et ansvar for å hjelpe familien det gjelder.

  Barneverntjenesten kan sette inn ulike hjelpetiltak hvor målet er positiv endring hos barnet eller familien. Hensynet til hva som er best for barnet, veier alltid tyngst og barneverntjenesten kan derfor pålegge hjelpetiltak når foreldrene ikke samarbeider.

  Eksempler på hjelpetiltak er:

  • råd og veiledning
  • støttekontakt
  • fritidsaktiviteter
  • leksehjelp
  • besøks- eller avlastningshjem
  • tilsyn
  • barnehage eller SFO
  • familieterapi
  • økonomisk hjelp
  • opphold i senter for foreldre og barn

  Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene eller hele familien. Ofte vil en kombinasjon av tiltak hjelpe barnet og familien best. Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder og tilpasses den enkelte familie. Pålagte hjelpetiltak kan opprettholdes inntil ett år fra pålegget gis. Pålegg om opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud har ingen tidsbegrensning.

  Er du bekymret for et barn?

  Ta kontakt med oss dersom du er bekymret for et barn. 

  Her kan du sende inn bekymringsmelding til barnevernet

  Kontaktinformasjon

  Dersom du vil ha kontakt med barneverntjenesten i Randaberg, kan du ringe tlf. 458 70 697 (på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.30), eller Barnevernvakten i Stavanger, tlf. 51 89 91 67 / 51 89 90 00 (utenom kommunens åpningstid, fra kl. 15.30).

  Er du offentlig ansatt og er bekymret for et barn eller en ungdom?

  Er du bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for overgrep, mishandling eller ikke får den omsorgen det har krav på? Alle offentlig ansatte har plikt til å melde fra til barnevernet. Du kan lese mer om dette på lovdata.no.

  Her kan offentlige tjenester sende inn en bekymringsmelding til barnevernet 

  Målgruppe

  • Barn under 18 år med familie. Når barnet samtykker, kan tiltak fortsette inntil barnet har fylt 23 år.
  • Privatpersoner som kjenner til barnet det gjelder
  • Ansatte i offentlig sektor som er i kontakt med barnet det gjelder

  Vilkår

  Barnet og familien må ha et særlig behov for hjelpetiltak. Dette betyr at hjelpebehovet er større eller strekker seg lengre enn det som er vanlig for barn flest. For å finne ut om det foreligger et særlig behov, foretar barneverntjenesten en vurdering etter å ha undersøkt situasjonen i familien.

  Hjelpetiltak i hjemmet (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

  Pris

  Hjelpetiltak fra barneverntjenesten er gratis.

  Lover

  Barnevernloven § 4-4 (Hjelpetiltak for barn og barnefamilier)

  Barnevernloven § 4-5 (Oppfølging av hjelpetiltak)

  Barnevernloven § 6-7 (Taushetsplikt)

  Veiledning

  Har du selv søkt om hjelpetiltak, har kommunen plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg. Søknaden blir vurdert og gjennomgått på samme måte som ved en ordinær undersøkelse etter barnevernloven.

  Har barneverntjenesten mottatt en bekymringsmelding, starter de med å ta kontakt med familien for å undersøke saken. Det kan være aktuelt med et hjemmebesøk. Målet er å avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp.

  Undersøkelsen skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Undersøkelser kan gjennomføres selv om familien ikke ønsker det.

  Resultatet av undersøkelsen kan være at:

  • saken blir henlagt fordi det ikke er behov for hjelpetiltak
  • hjelpetiltak settes i gang

  Før hjelpetiltak settes i gang, skal barneverntjenesten lage en tidsbegrenset tiltaksplan for barnet. Familien skal ha tett oppfølging for å se om tiltaket fungerer og eventuelt vurdere nye tiltak. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig i samarbeid med familien.

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til barneverntjenesten i kommunen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan hjelpetiltaket er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunens barneverntjeneste. Dersom klagen blir avvist, eller barneverntjenesten mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

  Barnevern, familievern, barne- og familievern, bekymringsmelding, omsorgssvikt, adferdsproblemer, atferdsproblemer, hjelpetiltak, tiltaksplan, støttekontakt, støtteperson, besøkshjem, avlasting, avlastning, avlastingshjem, avlastningshjem, familieterapi, rådgivning, familierådgivning, familiekonflikt, tillitsperson