Vannforsyning og drikkevann

Innhold

  Beskrivelse

  Kommunen har ansvar for å levere vann med tilfredsstillende kvalitet til innbyggere og næringsliv. Du skal ha tilgang på nok vann til å dekke et normalt forbruk.

  Vannet skal ha god nok kvalitet til å kunne drikkes og skal være:

  • klart
  • uten fremtredende lukt, smak eller farge
  • hygienisk betryggende, dvs. uten fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan gi helseskade

  Vannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre kommunen melder om noe annet. Kommunen vil informere via internett og media (ev. også varsle på telefon til berørte innbyggere) ved følgende hendelser:

  • stenging av vannet på grunn av vedlikehold og lekkasjer
  • endring i vanntrykket
  • nedsatt vannkvalitet ved unntakssituasjoner som flom, parasittspredning el.

  Er det behov for tiltak som f.eks. koking av drikkevannet, vil kommunen informere om framgangsmåte og varighet.

  Ved langvarig tørke og vannmangel kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk, for eksempel på hagevanning.

  Kommunens ansvar for kvaliteten på drikkevannet, gjelder det offentlige vannledningsnettet.

  Målgruppe

  Eiere, beboere og brukere av boliger, hytter, institusjoner og næringsbygg i kommunen.

  Vilkår

  Eiendommen må være tilknyttet offentlig vannledning.

  Er ikke eiendommen tilknyttet offentlig vannledning, må det være etablert alternativ vannforsyning, f.eks. brønn eller inntak fra innsjø eller bekk.

  Mattilsynet har overordnet ansvar for drikkevannet og fører tilsyn med at kommunen følger kravene i drikkevannsforskriften.

  Pris

  Du betaler vann- og avløpsgebyr som du finner i kommunens gebyrregulativ. Gebyret består av:

  • en fast del (abonnementsgebyr)
  • en variabel del (forbruksgebyr). Den variable delen er enten faktisk bruk målt med vannmåler eller et stipulert forbruk basert på eiendommens størrelse.

  Lover

  Tema: Drikkevann (Folkehelseinstituttet)

  Informasjon om vann (Norsk vann)

  Klage

  Ettersom drikkevann er et næringsmiddel som kommunen leverer, kan du klage etter forbrukerkjøpsloven dersom du er misfornøyd med vannkvaliteten. Du sender klagen til kommunens vann- og avløpsetat. Dårlig vannkvalitet som skyldes private vannrør frem til offentlig vannledning, er normalt ikke kommunens ansvar.

  Opplever du lavt vanntrykk eller annet som skyldes offentlig vannledning, melder du fra til kommunen som vil undersøke og rette problemet.