Utsatt skolestart

Innhold

  Beskrivelse

  Synes du barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke skolen om ett års utsettelse. Skolen sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i sin utvikling. Dersom PPT konkluderer med at barnet har behov for et ekstra modningsår, beslutter rektor utsatt skolestart.

  Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets:

  • modenhet og kognitive nivå (evne til å forstå)
  • språklige ferdigheter
  • motorikk
  • sosiale ferdigheter

  Barnehagen kan ta direkte kontakt med PPT.

  Målgruppe

  Utsatt skolestart kan være aktuelt for:

  • barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen
  • barn som er født svært sent på året

  Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for:

  • barn med store og varige funksjonsnedsettelser og vansker
  • barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden

  Vilkår

  Det er rektor ved skolen som bestemmer om barnet skal utsette skolestarten. Før rektor bestemmer dette, må PPT ha konkludert med at barnet har behov for et ekstra modningsår.

  Får barnet ditt utsatt skolestarten, vil det vanligvis være et vilkår at barnet går i barnehage det ekstra året.

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  Barnehagen

  Pris

  Det koster ikke noe å søke om utsatt skolestart.

  Lover

  Opplæringsloven § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)

  Søknad

  Du kan søke alene eller sammen med barnehagen. Skriv hvorfor du mener barnet bør utsette skolestarten og legg ved aktuell dokumentasjon. Send søknaden til den skolen der barnet ditt er skrevet inn. Skolen sender søknaden videre til PPT som vil ta kontakt med deg for en samtale og for observasjon og testing av barnet. Går barnet i barnehage, vil denne også bli involvert.

  Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for å søke om utsatt skolestart, men kommunen kan ha satt en frist slik at en rekker å søke barnehageplass i hovedopptaket.

  Skolen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når skolen forventer å kunne svare deg.

  Søk utsatt skolestart her

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen skolen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok skolens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Skolen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til rektor ved skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.