Tilrettelagt transport (TT-kort)

Innhold

  Beskrivelse

  Hvis du ikke kan bruke vanlig kollektivtransport pga. nedsatt funksjonsevne eller sykdom, kan du søke om å få tilrettelagt transport som kjører deg dør-til-dør. Et TT-kort er personlig og gir deg et bestemt antall turer med drosje eller spesialbil.

  Formålet med tilrettelagt transport er at du skal kunne delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre. Du trenger ikke bruke kortet til syketransport, legebesøk eller lignende som du i stedet får dekket av folketrygden.

  Ordningen med tilrettelagt transport administreres av fylkeskommunen. Ordningen er ikke lovpålagt, dvs. at du ikke har en lovfestet rett til TT-kort.

  Målgruppe

  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Forflytningshemmede
  • Kronisk syke eller skadde
  • Eldre

  Nedre aldersgrense for å få TT-kort er normalt seks år.

  Vilkår

  Funksjonsnedsettelsen eller sykdommen må antas å vare lenger enn to år og må være dokumentert av lege.

  Fylkeskommunen

  Drosjeselskap og transportselskap

  Pris

  Du må betale en egenandel for hver reise. Størrelsen på egenandelen blir bestemt av fylkeskommunen.

  Lover

  Tjenesten er ikke lovpålagt.

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Søknad

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om TT-kort. De vil også gi beskjed om søknaden skal sendes via kommunen eller direkte til fylkeskommunen.

  Søknaden må beskrive:

  • grunnen til at du ikke kan bruke kollektivtransport
  • hjelpemidler du eventuelt er avhengig av (f.eks. krykker, rullestol, førerhund)
  • eventuelt behov for hjelp ved av- og påstigning eller under transporten

  Du må legge ved:

  • legeerklæring
  • passbilde

  Når du har fått TT-kort og trenger transport, ringer du drosjesentralen for å bestille tur. Oppgi at du skal bruke TT-kortet og om du trenger spesialbil eller har andre behov. Du bør også opplyse om hvor du skal reise og når du bør være framme. Du kan få et hentetidspunkt som avviker fra din bestilling fordi bilen skal ha med flere passasjerer.

  Rogaland fylkeskommune har ansvar for transporttjeneste-ordningen for funksjonshemmede i Rogaland.

  Her finner du blant annet mer informasjon og søknadsskjema.

  Fylkeskommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når du kan forvente et svar.

  For å få oversikt over ditt behov for transport, kan saksbehandler ta kontakt med deg for å avtale et hjemmebesøk.

  TT-kort (helsenorge.no)

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen/fylkeskommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen/fylkeskommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen/fylkeskommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.