Fritidskontakt (støttekontakt)

Innhold

  Beskrivelse

  Hva er en fritidskontakt?

  Noen mennesker trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Fritidskontakten er den hjelperen som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se fram til og gode minner.

  En fritidskontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og fritidskontakten møtes og hva dere gjør sammen. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

  Trenger du en fritidskontakt som kan delta på fritidsaktiviteter sammen med deg, kan du søke om å få fritidskontakt

  Ønsker du å være den som bidrar til å gi noen en mer meningsfull fritid, kan du søke om å bli fritidskontakt.

  Her kan du hente timeliste for Fritidskontakter.

  Målgruppe

  Du kan søke om å få fritidskontakt på bakgrunn av sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale utfordringer eller nedsatt funksjonsevne.

  Vilkår

  Det er dine og ev. din families behov som er avgjørende ved tildeling av støtteperson. Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støtteperson eller ev. andre tjenester.

  Pris

  Tjenesten er gratis. Godtgjørelse til støttepersonen og ev. utgifter støttepersonen har, blir dekket av kommunen.

  Lover

  Tjenesten er lovpålagt jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 6b.

  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 (Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet)

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  For å bli fritidskontakt må du levere politiattest.

  Søknad

  Kommunen kan hjelpe deg med å søke om støtteperson, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Her kan du søke om å få fritidskontakt:

  Helse-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester - søknad 

  Her kan du registrere deg for å bli fritidskontakt:

  Registrering fritidskontakt/støttekontakt

  Les mer om fritidskontakt:

  Fritid for alle - Om tjenestetilbudet støttekontakt

  Ung.no - Hva er en støttekontakt?

  Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

  støttekontakt, fritidskontakt, avlastning, avlasting, støtte, kontakt, fritid, hjelp, samvær, aktivitet, omsorg