Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg

Innhold

  Beskrivelse

  Har din organisasjon planer om å bygge eller rehabilitere et anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan du søke om tilskudd i form av spillemidler.

  Spillemidler er overskudd fra pengespillene til Norsk Tipping AS. Målet med tilskuddet er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet fastsetter reglene for hvordan overskuddet skal fordeles, mens kommunen mottar og behandler søknadene.

  Du kan søke tilskudd til:

  • nybygg av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg 
  • rehabilitering av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg

  Målgruppe

  Du kan søke tilskudd til idrettsanlegg om du er:

  • idrettslag eller del av idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund eller Samenes Idrettsforbund,
  • studentsamskipnad
  • sammenslutning organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforeningen, Norges Bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen, eller
  • kommune eller fylkeskommune

  Du kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg om du er:

  • borettslag
  •  velforening

  Du kan søke tilskudd til friluftsanlegg om du er:

  • sammenslutning organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd eller Norsk Friluftsliv

  Du kan søke tilskudd om anlegg for reinkappkjøring og lassokasting om du er:

  • sammenslutning organisert under Samisk Reinkappkjørerforbund, eller
  • representant for Samisk Reinkappkjørerforbund

  Vilkår

  Du må oppfylle noen sentrale vilkår som fremgår av Anleggsregisteret.no, blant annet:

  • Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
  • Anlegget må holde åpent for allmenn bruk i 30 år etter ferdigstillelse.
  • Et eventuelt overskudd skal brukes til idrettslige formål.
  • Din organisasjon må gi innspill til kommunens og fylkeskommunens planer for idrett og fysisk aktivitet.

  Dersom du representerer et aksjeselskap, stiftelse, samvirkeforetak, kommunalt foretak eller lignende, må du først søke Kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning av vedtektene dine før du kan søke om tilskudd.

  • Fylkeskommunen
  • Kulturdepartementet

  Lover

  Pengespilloven § 10, andre ledd (Overskuddet fra spillevirksomheten)

  Søknad

  Du søker elektronisk på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av det planlagte byggearbeidet, oppstartdato, totalkostnad og finansieringsplan. Følgende vedlegg skal følge søknaden:

  • forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget
  • detaljert kostnadsoverslag
  • dokumentasjon på de ulike deler av finansieringsplanen
  • plan for drift av anlegget
  • kopi av bekreftet grunnbokutskrift eller kopi av tinglyst feste-/leieavtale

  1. oktober

  Søknaden blir først sendt kommunen for behandling og eventuelt godkjenning av kostnadsoverslaget. Søknader får en prioritering i samsvar med kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet. Deretter blir søknadene oversendt fylkeskommunen for videre saksbehandling og anbefaling. Kulturdepartementet får så oversendt alle søknader. Departementet utbetaler tilskuddsbeløp til fylkeskommunen som deretter overfører tildelte spillemidler til kommunen. Kommunen foretar utbetaling (delutbetaling og sluttutbetaling) til tilskuddsmottakerne.

  Idrettsanlegg.no (Kulturdepartementet)

  Anleggsregisteret

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen eller fylkeskommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen eller fylkeskommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sendes klagen din videre til Kulturdepartementet.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.