Skoleskyss

Innhold

  Beskrivelse

  Du har som elev i grunn- og videregående skole rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom du oppfyller gjeldende vilkår.

  Målgruppe

  • Elever i grunn- og videregående skole (offentlig og privat)
  • Elever med nedsatt funksjonsevne
  • Elever med midlertidig skade eller sykdom

  Vilkår

  For å få fri skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige:

  • 2 km for elever i grunnskolens 1. trinn
  • 4 km for elever i grunnskolens 2. til 10. trinn
  • 6 km for elever i videregående skole

  Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti.

  Bor du nærmere skolen enn avstandene over, har du rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei
  • har nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk

  Er du elev i privatskole har du kun rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommune (for elever i grunnskolen) eller fylkeskommune (for elever i videregående skole) der du bor.

  I tillegg er det i Randaberg kommune gitt føringer for disse gruppene:

  • Det er rett til fri skyss for elever i 2. trinn som til og fra skolen må ferdes langs trafikkert vei og hvor avstand fra hjem til skole overstiger 2 km (Hovedutvalg for oppvekst og levekår, sak 15/00).
  • Det er gratis skoleskyss for 3.-4. trinn i områder hvor det i dag går skolebuss og ikke er sykkel- og gangsti, og hvor avstand fra hjem til skole overstiger 3 km (Kommunestyret, sak 13/928).

  Rett til skoleskyss gjelder også ved SFO-tilbud, dersom dette ikke fører til økte skyssutgifter.

  Skyssen gjelder skoleårets 190 elevdager. Elevene må normalt følge ordinære rutebusser.

  Søknad om skoleskyss sender du til den skolen barnet går på, enten som brev eller e-post. 

  Pris

  Skoleskyss er gratis.

  Lover

  Opplæringsloven kapittel 7 (Skyss og innlosjering)

  Opplæringsloven § 13-4 (Ansvaret for skoleskyss m.m.)

  Forskrift til opplæringsloven kapittel 10 (Skyss av elever i videregående opplæring)

  Privatskoleloven § 3-7 (Skyss m.m.)

  Søknad

  Har du rett til fri skoleskyss på grunn av avstand til skole, får du dette automatisk. Søknad om skoleskyss i de andre tilfellene sender du til den skolen barnet går på.

  For å kunne bestille busskort trenger skolen en samlet oversikt over skyss-elevene. Skolen ber derfor om registrering på vedlagte skjema innen fristen. Kortene vil da være klar til skolestart.

  Dersom det søkes fri skyss på grunn av vanskelig/farlig skolevei, sender du egen søknad om dette. Søknaden sender du direkte til skolens rektor (enten som brev eller e-post). 

  Klage

  Har du søkt om skoleskyss og fått avslag, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avslaget. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte avslaget. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Statsforvalteren (for elever i grunnskolen) eller fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole).

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.