Samarbeid mellom hjem og skole

Innhold

  Beskrivelse

  Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt læringsmiljø. Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre barn og foreldres medvirkning i skolen.

  Dette gjøres blant annet ved at skolen har følgende råd og utvalg:

  Elevrådet har som oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer. Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta det opp i elevrådet. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. For 1. til 4. trinn er det ikke krav om deltakelse i elevrådet.

  Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal jobbe for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Foreldrene velger representanter til FAU fra hver klasse.

  Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU skal ha disse medlemmene:

  • to elever, vanligvis fra elevrådet
  • to foreldre hvor FAU-leder er den ene
  • to representanter fra undervisningspersonalet
  • en representant for andre ansatte ved skolen
  • to representanter fra kommunen hvor rektor er den ene

  Skolemiljøutvalget (SMU) skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

  Rådene og utvalgene har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal løpende orienteres om forhold som har betydning for skolemiljøet, og skal på forespørsel få lagt fram dokumentasjon om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. De skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak.

  Skolen skal ha nulltoleranse mot alle former for krenking, mobbing og vold. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene.

  Skolen har en aktivitetsplikt for å sikre godt psykososialt miljø. Dette innebærer at alle ansatte ved skolen skal følge med og gripe inn mot mobbing, vold og diskriminering. Får en ansatt ved skolen kjennskap til eller mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal den ansatte varsle rektor.

  Elever og foreldre kan også selv melde fra når skolemiljøet ikke oppleves trygt og godt. Skolen har plikt til å snarest mulig undersøke saken. Er det behov for tiltak for å bedre forholdet, skal skolen lage en skriftlig plan for dette.

  Målgruppe

  • Elever og foreldre i grunnskole
  • Medlemmer av elevråd, FAU, SU og SMU

  Lover

  Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

  Opplæringsloven kap. 9a (Elevenes skolemiljø)

  Opplæringsloven kap. 11 (Organ for brukermedvirkning i skolen)

  Barneloven § 30 (Innholdet i foreldreansvaret)

  Forskrift til opplæringsloven

  Hjem-skole-samarbeid (Utdanningsdirektoratet)

  Veiledning

  Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

  Foreldre skal ha en reell mulighet for å kunne utøve innflytelse på egne barns faglige og sosiale utvikling, ved at de får:

  • informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse. 
  • informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderinger som brukes. 
  • informasjon om hvordan skolen arbeider for å fremme et godt psykososialt miljø. 
  • nødvendige opplysninger for å kunne delta i drøftinger om utviklingen av skolen.

  Klage

  Er du misfornøyd med samarbeidet med skolen, kan du ta dette opp med rektor. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

  Har du meldt fra til skolen om krenking eller forhold der skolemiljøet ikke oppleves trygt og godt, kan du også melde saken til Statsforvalteren. Statsforvalteren skal undersøke om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin.