Permisjon fra grunnskolen

Innhold

  Beskrivelse

  Trenger du fri fra skolen for å dra på ferie, delta på idretts- eller kulturarrangement, feire en religiøs høytid eller lignende, må du søke skolen om permisjon. Skolen kan gi deg permisjon i inntil to uker.

  Opplæringsloven beskriver to permisjonstilfeller:

  1. Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig. 
  2. Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring i permisjonstiden av foreldrene dine.

  Målgruppe

  • Elever i grunnskolen
  • Foresatte til elever i grunnskolen

  Vilkår

  Har du rett til permisjon fordi trossamfunnet du tilhører har helligdag, må foreldrene dine gi deg nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at du kan følge med i den vanlige undervisningen når du kommer tilbake på skolen.

  For permisjoner som ikke gjelder religiøs helligdag, er det ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er likevel en fordel om foreldrene og skolen avtaler og lager en plan for slik opplæring.

  Skolen kan ikke gi permisjon for mer enn to uker om gangen. Har du behov for lengre permisjon enn to uker, vil du miste retten til skoleplass og skrives ut av skolen. Foreldrene dine bør gjøre en avtale med skolen om at de påtar seg opplæringsansvaret. Du må skrives inn på skolen igjen når du kommer tilbake fra permisjon, og kan da risikere å måtte bytte til en annen skole med ledig plass.

  Lover

  Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)

  Søknad

  Du kan kontakte skolen for å få veiledning om og hjelp til å søke om permisjon.

  Du må søke i god tid slik at skolen rekker å behandle søknaden din. Søknader behandles fortløpende gjennom skoleåret.

  Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

  Skolen vurderer om du har god nok grunn til å få permisjon og om permisjonen er forsvarlig. Mener skolen at permisjonen vil virke negativt på din faglige utvikling, kan du få kortere permisjon enn du søkte om eller bli nektet permisjon.

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen skolen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok skolens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Skolen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til rektor ved skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.