Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Innhold

  Beskrivelse

  Har du kjøpt, arvet eller fått en landbrukseiendom, kan det være konsesjonsplikt på eiendommen i henhold til konsesjonsloven. Dette betyr at du må søke kommunen om konsesjon (tillatelse) før du overtar eiendommen. Formålet med konsesjon er å regulere og verne landbrukets eier- og produksjonsforhold.

  Du trenger ikke søke om konsesjon dersom:

  • du har odelsrett til eiendommen
  • du er ektefelle eller samboer med tidligere eier
  • du er i nær slekt med tidligere eier eller dennes ektefelle eller samboer
  • eiendommens karakter oppfyller kravene i konsesjonsloven § 4

  Da er det tilstrekkelig å dokumentere at overtakelsen er konsesjonsfri. Skal du derimot ikke bosette deg på eiendommen, må du likevel søke om konsesjon.

  I noen tilfeller følger det av loven at det er boplikt på en eiendom. I andre tilfeller kan kommunen bestemme at det er boplikt på eiendommen, enten ved forskrift, eller i den enkelte sak. Boplikt kan enten være personlig eller upersonlig. Personlig boplikt betyr at det er du selv som må bo der og du må være registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. Upersonlig boplikt betyr at noen må være registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret, men at dette kan være en annen enn deg selv.

  Målgruppe

  Den som kjøper, arver eller får en landbrukseiendom.

  Pris

  Før kommunen behandler søknaden, må du betale et behandlingsgebyr. Du vil motta faktura for gebyret fra kommunen.

  Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

  Lover

  Konsesjonsloven kap. 3 (Overdragelser som ikke trenger konsesjon, nedsatt konsesjonsgrense mv.)

  Konsesjonsloven kap. 4 (Forhold av betydning for om konsesjon skal gis)

  Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

  Forskrift om konsesjonsfrihet mv.

  Søknad

  Du søker om konsesjon ved å fylle ut fastsatt skjema som du sender til den kommunen eiendommen ligger i.

  Kommunen kan hjelpe deg med å søke om konsesjon og kan også gi veiledning dersom du er usikker på konsesjonsreglene.

  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Du må legge ved kopi av skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst dersom slike dokumenter finnes. Du må også legge ved skogbruksplan hvis det foreligger.

  Fire uker etter avtale om overtakelse ble inngått eller du overtok eiendommen.

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  I vurderingen av søknaden vil kommunen blant annet legge vekt på:

  • hensynet til bosettingen i området
  • om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning 
  • om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet 
  • eiendommens størrelse, avkastningsevne og bebyggelse
  • at prisen for overtakelse av eiendommen er i takt med generell prisutvikling
  • din kompetanse til å drive en landbrukseiendom
  • din livssituasjon og tilknytning til eiendommen

  Kommunen kan ha behov for å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen.

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  Veiledning

  Konsesjon (Landbruksdirektoratet)

  Boplikt (Landbruks- og matdepartementet)

  Oversikt over kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (Landbruksdirektoratet)

  Konsesjon (Landbruks- og matdepartementet)