Karakterer - klage

Innhold

  Beskrivelse

  Er du uenig eller misfornøyd med karakterer som skal stå på vitnemålet ditt, kan du klage.

  Du kan klage på:

  • standpunktkarakterer, inkludert karakter i orden og oppførsel
  • eksamenskarakterer
  • karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve
  • realkompetansevurdering
  • avgjørelse om å ikke gi standpunktkarakter

  Målgruppe

  • Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater (eller person du har gitt skriftlig fullmakt til)
  • Foreldre til elever, lærlinger eller privatister under 18 år har selvstendig klagerett

  Vilkår

  Er du under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldrene dine for å klage.

  Pris

  Det koster ikke noe å klage på karakterer.

  Lover

  Forskrift til opplæringsloven kap. 5 (Klage på vurdering)

  Klage

  Fristene for å klage er:

  • Ti dager fra du mottok standpunkt- og eksamenskarakterer
  • Tre uker fra du mottok vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøven og realkompetansevurdering

  Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakter til muntlig eksamen, praktisk eksamen, standpunktkarakter og karakter i orden og oppførsel. Ved skriftlig eksamen kan du be om å få kopi av eksamensbesvarelsen din, men ikke kreve begrunnelse for karakteren.

  Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg som klager eller den du har gitt fullmakt til. Oppgi hva du klager på og gi helst en begrunnelse. Klager du på en skriftlig eksamenskarakter er det ikke nødvendig med begrunnelse.

  Send klagen til skolen der du er elev. Er du privatist, sender du klagen til den skolen der du tok eksamen. Klage på fag- eller svenneprøve sender du til yrkesopplæringsnemnda i fylket.

  nettsidene til Barneombudet finner du brevmaler du kan bruke når du vil klage på karakterer.

  Skolen eller klageinstansen skal behandle klagen din så snart som mulig. Dersom svar på klagen ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når du kan forvente et svar.

  Resultatet av klagebehandlingen kan være:

  • karakteren blir stående
  • karakteren blir satt opp
  • karakteren blir satt ned

  Du vil få utskrevet nytt vitnemål dersom karakteren blir endret.

  Hvis du får medhold i klage på karakter til muntlig eksamen, blir karakteren slettet og du har rett til å gå opp til ny eksamen. Hvis eksamensfaget ble tilfeldig trukket, skal ny trekning foretas.