Farlig avfall

Innhold

  Beskrivelse

  Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre forurensning eller skade på mennesker og dyr.

  Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

  • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
  • Maling, lim, lakk og løsemidler
  • Spraybokser som inneholder farlige stoffer
  • Oppladbare batterier
  • Elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall)
  • PCB-holdige isolerglassruter
  • Asbestholdige materialer 
  • Impregnert trevirke

  Kommunen har ansvar for å gi deg et tilbud om levering av farlig avfall. Tilbudet kan bestå av betjente mottak, miljøstasjoner, miljøbuss eller henteordninger. For enkelte avfallstyper finnes det egne returordninger som legger til rette for innsamling, forsvarlig behandling og gjenvinning av avfallet. 

  Farlig avfall leveres gratis på IVAR sine betjente stasjoner på Forus eller Sele. Mer informasjon om de betjente miljøstasjonene finner du på IVAR sine hjemmesider.

  Målgruppe

  • Husholdninger
  • Mindre virksomheter

  Vilkår

  Kommunen plikter å ta imot:

  • inntil 1000 kg farlig avfall per år per husholdning eller virksomhet
  • inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per husholdning eller virksomhet

  Pris

  Det er gratis for husholdninger å levere farlig avfall. Kostnadene dekkes av renovasjonsavgiften.

  Virksomheter må betale gebyr ved levering av avfallet.

  Lover

  Avfallsforskriften kap. 11 (Farlig avfall)

  Veiledning

  Kontakt kommunen for å få vite hvor du kan levere det farlige avfallet ditt. Når du leverer avfallet, må det tydelig framgå hvilken type farlig avfall det gjelder.

  Farlig avfall (Miljøstatus i Norge)