Dagsentertilbud

Innhold

  Beskrivelse

  Dagsentertilbud er for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter i fellesskap med andre.

  Dagtilbudet skal bidra til:

  • sosialt samvær og trygghet
  • utvikling eller vedlikehold av fysisk og psykisk helse
  • at deltakerne kan bli boende hjemme lenger
  • forbedret kosthold
  • avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver

  Dagtilbud i Randaberg:

  Vardheim dagsenter:

  Kontaktinformasjon:

  • Adresse: Torvmyrveien 4B
  • Telefon: 40 43 34 99
  • Åpningstid: Mandag-fredag kl. 9.-14

  Mer om tilbudet:

  • Vi tilbyr frokost og middag - og kaffen er alltid klar.
  • Målet er å gi brukerne en meningsfull dag, med sosialet samvær i trygge omgivelser, tilrettelagt aktivitet og fokus på ernæring.
  • Hverdagen på dagsenteret inneholder aktiviteter som sang, spill, trim, kjøkken, håndarbeid, konserter, bingo, ulike turer, spaserturer og gode samtaler.
  • Du kan delta én eller flere dager i uken. Kommunen tilbyr transport om du trenger det.

  Steindal dagsenter:

  Kontaktinformasjon:

  • Adresse: Tungenesveien 83
  • Telefon: 48 88 09 01
  • Åpningstid: Tirsdag-fredag kl. 9-13.15. Åpent hele sommeren, men stengt helligdager

  Mer om tilbudet:

  • Vi tilbyr frokos og middag - og kaffen er alltid klar.
  • Målet er å gi brukerne en meningsfull dag, med sosialet samvær i trygge omgivelser, tilrettelagt aktivitet og fokus på ernæring.
  • Vi tilbyr et godt sosialt miljø med allsidige aktiviteter i naturskjønne og tilrettelagte omgivelser. Vi sår frø, har grønnsaker i hagen, får besøk av barnehagen som holder til i samme området, lager mat, går på konserter, har bussturer. Vi har fokus på å komme oss ut på tur hver dag på gården, eller i nærområdet vårt. Så husk klær etter vær.
  • Du kan delta én eller flere dager i uken. Kommunen tilbyr transport om du trenger det.

  Målgruppe

  • Eldre
  • Personer med kognitiv svikt
  • Utviklingshemmede
  • Funksjonshemmede
  • Personer med psykiske lidelser

  Pris

  Priser

  Dagsenter (2024) 
  TjenestePrisKommentar

  Dagsenter

  Inn på tunet

  Makspris per md.

     333

     284

  5 000

  Kroner per dag 

  Kroner per dag

  Kroner per md. 

  Vilkår

  Du har ingen lovfestet rett til et dagtilbud, men kommunen vil vurdere om det kan være aktuelt for deg.

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

  Forskrift til sosialtjenesteloven kap. 8 (Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv.)

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Søknad

  Kommunen kan hjelpe deg med å søke om dagtilbud. Du kan også be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

  Klikk her for søknadsskjema

  Søknader behandles fortløpende. Plass på dagsenteret tildeles etter behov og faglig vurdering.

  Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til stedet hvor aktiviteten finner sted. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.