Bostøtte

Innhold

  Beskrivelse

  Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke kommunen om bostøtte. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning.

  Kommunen og Husbanken samarbeider om bostøtteordningen. Kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker, mens det er Husbanken som tar den endelige avgjørelsen.

  Målgruppe

  Alle som er over 18 år, bortsett fra studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste, kan søke bostøtte. Du kan også søke hvis du er:

  • under 18 år og har egne barn
  • student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er student med barn
  • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
  • er forelder til en hjemmeboende student
  • er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme
  • Boligen må være en selvstendig bolig, dvs. en bolig med egen inngang som har eget bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile.
  • Bor du i bofellesskap kan du få bostøtte av helse- eller sosialfaglige grunner. Du kan også få bostøtte om du bor i et bokollektiv der boligen er tildelt av kommunen.

  Lover

  Veiledning

  Du kan søke bostøtte elektronisk eller på fastsatt papirskjema. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned, og utbetaling vil skje den 20. i måneden etter. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med søknaden.

  Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra ved endringer som for eksempel:

  • vesentlige endringer i inntekt og formue
  • flytting til ny bolig (da må du også søke på nytt) 
  • én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen 
  • endring i boutgiftene 
  • én i husstanden blir student eller starter førstegangstjeneste

  Du vil nå få bostøtte ut fra inntektssituasjonen i den måneden du søker for. Du vil få bostøtte for måneder med lav inntekt, men miste bostøtten hvis inntekten en måned er over øvre inntektsgrense. Får du avslag en måned på grunn av for høy inntekt, overfører Husbanken søknaden din automatisk til neste måned.

  Husbanken henter automatisk inn inntektstallene fra Skatteetaten for den aktuelle måneden. Eventuell formue og andre inntekter må du oppgi selv. Disse inntektene trenger du ikke å dokumentere da de blir etterkontrollert når skatteoppgjøret er ferdig.

  Søknad

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen Husbanken har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok svaret. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til kommunen. De sender klagen videre til Husbanken for behandling. Husbanken går igjennom søknaden din på nytt og sender svaret direkte til deg. Kommunen får også melding om avgjørelsen.

  Hvis du ikke får medhold i klagen din, kan du be kommunen om at den blir behandlet av den uavhengige klagenemnda som er oppnevnt av departementet. Du må gjerne komme med nye opplysninger i saken.

  Du kan lese mer om hvordan du klager på Husbankens nettsider.

  Annet