Eierskap og eierskapsmeldinger

Randaberg kommune har eierandeler i totalt 18 selskaper. Av disse er 11 aksjeselskaper og 7 interkommunale selskaper.

Innhold

  Det er utarbeidet overordnede eierstrategier sammen med nabokommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Spesifikke eierstrategier er foreløpig utarbeidet for Lyse Energi AS, IVAR IKS, Rogaland Revisjon IKS og Ranso AS.

  Om eierstrategien

  Eierstrategien gir retningslinjer for hva kommunen ønsker med selskapene. Strategien legger grunnlag for tydeligere retningslinjer til selskapet, for eksempel i forhold til utforming av vedtektene. Motivet for kommunens eierskap kan både være finansielt og/eller politisk.

  • Eierskapsmelding Randaberg kommune 2008
  • Rapport om eierskapsforvaltning fra Rogaland Revisjon IKS 2013
  • Kontrollutvalgets plan for selskapskontroller 2012 - 2016
  • Offentlig/statlig eierskap (Justis- og beredskapsdepartementet)
  • 19 anbefalinger om godt eierskap (KS)
  Selskapene

  Oversikt over de enkelte selskaper som kommunen har eierandeler i per 2021:

  • Rogaland Revisjon IKS (1,9 % eierandel)
  • Allservice AS (1,5 % eierandel)
  • Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (3,8 % eierandel)
  • Multihallen og Storhallen IKS (3,5 % eierandel)
  • IVAR (5,1 % eierandel)
  • Stavanger Interkommunale Havn (1,4 % eierandel)
  • Forus industri AS (0,1 % eierandel)
  • Brannvesenet i Sør Rogaland IKS (2,6 % eierandel)
  • Ranso AS (50 % eierandel)
  • Allservice AS (1,5 % eierandel)
  • Sola Terminalbygg AS (8,0 % eierandel)
  • Lyse Energi AS (3,3 % eierandel)
  • Randaberg Landsbyforening AS (3,0 % eierandel)
  • Goagarden AS (50 % eierandel)
  • Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS (34,0 % eierandel)
  Styre- og eierskapsrepresentanter

  Kjøreregler og arbeidsformer for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring:

  • De valgte representantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan
  • I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med styreinstruks
  • Der det er mer enn én representant valgt av kommunestyret, skal det utpekes en fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet
  • I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan kommunestyret og/eller formannskapet instruere representantene
  Kommunens eierrepresentanter
  • Kommunens eierrepresentanter i aksje- og interkommunale selskaper for perioden 2015-2019, valgt i kommunestyret 15.10.2015

  Randaberg kommunes eierskapsmelding er fra 2008 og består av to deler. Del 1 presenterer de ulike selskapsformene som kommunen kan ta i bruk og kommunens vedtatte prinsipper i eierstyringen av selskapene, mens del 2 presenterer de enkelte selskapene.

  Eierstyring

  Eierstyring innebærer at eier av selskapet fokuserer på rollen som (offentlig) eier, og betydningen av å utøve en aktiv og langsiktig eierstrategi. Ved å sette klare mål for hensikten med eierskapet, gis styret tydelige styringssignaler. (Se figur over for oppbygging av eierskapsmeldingen). Aktiv og langsiktig eierstyring, med klart uttrykte forventninger om resultatoppnåelse og ambisjoner, krever at kommunen har definerte prinsipper for godt eierskap. I kommuner handler god eierstyring om å klargjøre rolledelingen mellom administrasjonen og de folkevalgte (som representerer eierne/skattebetalerne).

  Generelle eierstrategier

  Generelle eierstrategier kan være egne utarbeidede eierstrategier, hvor kommunen kan ha utarbeidet nærmere bestemmelser om hvem som kan sitte i styrende organer for selskaper (selskapenes styrer), krav til styrets arbeid, generelle mål- og resultatkrav til kommunens selskaper og vurdering av om kommunen skal gå inn som eier i andre selskaper eller selge seg ut av selskaper.

  Overordnede eierstrategier

  Randaberg kommune har utarbeidet overordnede eierstrategier. Disse eierstrategiene er utviklet sammen med de nabo-kommuner på Nord-Jæren, hvor det er tatt utgangspunkt i statens eierstrategier. Samarbeidet er formalisert gjennom en administrativ regional eierskapsgruppe. Eierskapsgruppen er siden utvidet, og består nå av kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Klepp, Gjesdal, Hå og Rogaland fylkeskommune.

  Spesifikke eierstrategier

  Spesifikke eierstrategier er foreløpig utarbeidet for Lyse Energi AS (vedtatt i kommunestyret 26.05.11), IVAR IKS (vedtatt i kommunestyret 04.10.12), Rogaland Revisjon IKS (vedtatt i kommunestyret 04.10.12 og Ranso AS (vedtatt i kommunestyret 01.11.07). Disse eierstrategiene er felles for de kommunale eierne. Sammen med Sola kommune er vi i gang med å utarbeide ny eierstrategi for Ranso AS.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?