Aktiviteter i friluft

Innhold

  Landskapsvernområde er vern av offentlig eller privat områder etter naturvernloven. 

  Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel skal skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud i deler av året, som i hekke- og yngletida. Følg skiltingen på stedet.

  Friluftsrådene ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene, og styrker friluftsarbeidet i nært samarbeid med medlemskommuner og friluftsorganisasjoner.

  Jærstrendene ble vernet etter Naturlova, først i 1977 og så revidert i 2003. Samtidig fikk området en rekke fugle-, plante- og geologifredinger. 

  Sårbart fugletrekk

  Jærkysten er som en ledlinje under trekket for mange fuglearter. På grunn av det milde klimaet, og det alltid isfrie jærhavet, blir jærkysten brukt som overvintringssted for en rekke sjøfugler, vadefugler, lomer og andre.

  På Børaunen kan vi se trekkende vadere fra juli til langt ut i november. Hele 33 vadearter er observert på Børaunen.

  Regler om bruk av åpen ild gjelder ved alle grillsteder. I Norge er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i perioden fra 15. april til 15. september.

  Likevel er det lov å gjøre opp ild på steder som er tilrettelagt av kommunen. Hvis brannvesenet har gått ut med et totalforbud mot åpen ild utendørs blir unntaket overstyrt.

  I Randaberg kommune finnes det flere steder som er tilrettelagt for bading. Noen er naturlige svaberg, og noen er sandstrender. Badeplasser med universelt utformet baderampe finnes ved Hålandsvatnet.

  Gjennom badesesongen blir det jevnlig tatt prøver fra badeplassene i Randaberg kommune.

  Hva er (TKB)?

  Badevannkvaliteten testes på 4 badeplasser i Randaberg kommune. Badevannet analyseres for såkalte termostabile koliforme bakterier (TKB). Dette er tarmbakterier fra mennesker og dyr, men de overlever ikke lenge i naturen og er derfor en god indikatorbakterie. Dersom det blir påvist slike bakterier i vannprøven er det tegn på fersk fekal forurensning.

  Kvaliteten på badevannet deles inn i tre grupper
  • God: Mindre enn 100 TKB/100 ml. Vannkvaliteten er egnet for bading og rekreasjon.
  • Mindre god: Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml. Badeplassene er sårbare for forurensning. Helsemyndighetene ser vanligvis ingen betenkeligheter med å bade på disse plassene.
  • Ikke akseptabel: Over 1000 TKB/100 ml. Helsemyndighetene forbyr ikke bading, men vil likevel frarå bading.

  Randaberg kommune har gode plasser for sjøfiske, og fiske med stang er fritt hele året. Hålandsvatnet gir også mulighet for innlandsfiske med stang.

  Hålandsvatnet
  • Fisket er organisert av grunneierlaget, og sesongen starter 1. mai og slutter 1. november.
  • Det settes ut ørret i vannet hvert år, og her tas det mye stor og fin fisk.
  • Du kan kjøpe fiskekort for ørretfiske i Hålandsvatnet på www.inatur.no.
  • I Hålandsvatnet må også barn under 16 år kjøpe fiskekort.
  • Se oppslag rundt vannet eller besøk facebooksiden til Hålandsvatnets venner.
  • Informasjon og fiskekort får du også på Sport 1 i Randaberg sentrum, Jon Torbergssons vei 2, tlf. 51 41 59 00.
  Sjøfiske

  Vannskutere er likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket, og må følge de samme reglene som andre båter.

  De viktigste bestemmelsene 
  • Kjør forsiktig og avpass farten, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøyer, strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.
  • Maks. 5 knop innenfor 50 meter fra badende.
  • Krav til fører: minimum 16 år (fartøy med mer enn 10 hk, eller som kan gå over 10 knop).
  • Krav om båtførerprøve for personer født etter 1.1.1980 (for fartøy som har mer enn 25 hk).
  • Ta hensyn til natur- og dyreliv, friluftsutøvere og andre som ferdes på og i nærheten av sjøen.

  Så snart isen legger seg, foretar kommunen målinger av istykkelse på Hålandsvatnet og i Naturparken i Harestadmyra.

  Måling av is på vann i Randaberg kommune er en orientering om den generelle issituasjonen. Randaberg kommune kan aldri garantere at et vann er 100 prosent trygt, selv på vann hvor vi foretar måling. Når målingen viser at isen er over 13 cm tykk, fjernes utplasserte skilt om svak/usikker is.

  I Randaberg er det båndtvang fra 1. april til 20. august.

  I tillegg er det båndtvang hele året i fuglefredningsområdet fra området rundt Einarsvarden til og med Sandebukta. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?