Gang- og sykkelveg på Goa.

Bymiljøpakken for Nord-Jæren

Publisert: 17.11.2022
Fram til 2033 bygger vi en mer miljøvennlig region.

Om Bymiljøpakken

Bymiljøpakken er over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne.

Barn fra Goa skole gleder seg over ny tursti til og fra skolen.

Barn fra Goa skole gleder seg over ny tursti til og fra skolen.


Hvem deltar i Bymiljøpakken?

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Randaberg kommune. 

De tidligere ordførerne, fra venstre fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, ordfører Kristine Enger fra Randaberg og ordfører Ole Ueland fra Sola kommune trør langs deler av den nye "sykkel-motorveien" som skal gå fra Sandnes til Stavanger.

De tidligere ordførerne, fra venstre fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, ordfører Kristine Enger fra Randaberg og ordfører Ole Ueland fra Sola kommune trør langs deler av den nye "sykkel-motorveien" som skal gå fra Sandnes til Stavanger.

Hvordan finansieres Bymiljøpakken?
Bompenger står for den største delen. Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan, sammen med Rogaland fylkeskommune.

Kommunene har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å utvikle boliger og arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Midlene som Kolumbus får til å drive mobilitets- og holdningsskapende arbeid kommer fra belønningsmidler som er en del av byvekstavtalen.

Hva finansierer pengene i Bymiljøpakken?
Bussveien, Sykkelstamvegen, egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen. Firefeltsvei E39 fra Tasta til Harestad pluss fra Hove til Ålgård. I tillegg kommer flere veier og mange gode tiltak for alle som sykler, går og reiser kollektivt. Resultatet er at du får en enklere hverdag, der alle kommer lettere fram. Kort sagt et bedre miljø for alle.


Tryggere for mye trafikanter på Grødem

 
Liv Tone Moland og barnebarnet, Liv Eline Jensen Moland (6), trives mye bedre med lys på turstien langs sjøen mellom øvre og nedre Grødem.

Randaberg kommune har i år satt opp belysning langs turstien som går langs sjøen på Grødem. I tillegg er det bygget fortau og ny mur ved Grødem skole.

Begge prosjektene er finansiert med penger fra Bymiljøpakken, og begge prosjektene bedrer forholdene for fotgjengere og syklister på Grødem.

Den 1 200 meter lange turstien ved Byfjorden binder sammen øvre og nedre Grødem (se kart under).

Stien er blitt mer trafikksikker.

– Turstien på Grødem er grussatt og relativt flat, og er mye brukt av turgåere og de som går eller sykler til og fra skole og jobb, forteller leder i Teknisk drift, Idar Kolnes Goa. 

— Store deler av stien går gjennom skog, det har derfor vært mange mørke partier her tidligere. De nye lyspunktene gjør at stien blir langt mer trafikksikker og mer attraktiv for de som bruker stien daglig, sier han.

 
Fakta om turstien på Grødem:

 • Lengde tursti: 1 200 meter
 • Totalkostnad: 2,5 millioner 2019-kroner inkl. moms
 • Programområde i Bymiljøpakken: Sykkel
 • Entreprenør: LyseLux AS


Randaberg kommune har også bygget mur og fortau mellom parkeringsplassen og skolegården ved Grødem skole.

Bildet: Utbyggingen ved Grødem skole er satt i ramme.

— Elevene ved skolen og andre trenger ikke lenger å gå ut i vegbanen eller parkeringsplassen for å komme seg til og fra skolen. Det er nå blitt et sammenhengende system for gående og syklende ved skolen, forteller Bjørn Terje Middelthon, byggeleder i Teknisk drift.

Fakta fortau på Grødem:

 • Lengde fortau: 6 meter
 • Totalkostnad: 0,5 millioner 2021-kroner inkl. moms.
 • Programområde i Bymiljøpakke: Trafikksikkerhet
 • Entreprenør: Nordbø Maskin ASBildet over: Idar Kolnes Goa (t.h.) og Bjørn Terje Middelthon fra Teknisk drift i Randaberg kommune er svært fornøyd med de to Bymiljøpakke-prosjektene på Grødem. 

Andre lokale Bymiljø-prosjekt

2021:

2019/2020:

 • Utbedre krysningspunkt: Grødem skole, Krystallveien/Fjordsolveien, oppmerking, intensivbelysning og skilting.
 • Etablere belysning på tursti fra Grødem skole til Ryggstranden.
 • Utbedre og belyse sti fra Randaberg Arena til Odnaberg.
 • Fortau langs Kyrkjeveien, fra Sørlihagen til Torset, plan/regulering. 

2019:

 • Grødem skole: Etablere fortau langs Fjordsolveien, ved at det løs opp en mur i bunn av skråning mot fotballbanen.
 • Utbedring overgang: Ved bussluse Fjellheimveien/Torvmyrveien. Montere intensivbelysning, skilter og oppmerking.

2018:

 • Utbedre krysningspunkt, med intensivbelysning og skilting/oppmerking.
  Visteveien: 2 stk.
  Varheiveien-Varheiskjæringen-Varheihagen: 3 stk.
  Torvmyrveien-Hagafjellveien: 1 stk.
 • Goa skole: Bedre adkomstområde/innkjøring med fartshump, oppmerking og skilting. Montert ny belysning i undergang ved skolen.
 • Etablert nytt fortau, fra Kyrkjeveien til Randabergveien, via parkeringsplass kommunehuset.

Den Europeiske mobilitetsuken

Den Europeiske mobilitetsuken gjennomføres hvert år. Under mobiltetsuken oppfordres kommuner rundt om i Europa til å innføre og fremme miljøvennlige transportmidler, og til å invitere folk til å prøve ut ulike alternativer til bilkjøring. Mobilitetsuka har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig, samtidig som du dekker ditt eget transportbehov. 

Randaberg samarbeider med Stavanger, Sola og Sandnes kommune i mobilitetsuken.

Randaberg kommune deltok for første gang høsten 2017, med tema "Miljøvennlig, smart og felles transport". I 2018 var temaet "Velg rett reisemiks", siden offentlig transport, sykling, levende gater og grøntområder er viktig tema flere steder i Europa. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?