Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims og Lars Vedøy, kommunalsjef Økonomi.

Stø kurs - sammen i urolige tider

Av: Kommunikasjon
Publisert: 07.11.2023
I 2023 la Randaberg kommune om kursen for å bygge økonomisk bærekraft. Driftsnivået ble redusert med rundt tre prosent i hele organisasjonen for økonomiplanperioden. Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims vil at kommunen fortsatt holder stø kurs.

Totalt har Helse og velferd og Oppvekst satt i verk tiltak for å effektivisere og omstille driften for 43 millioner. Denne omstillingen er krevende og tar tid. Helse og velferd jobber med omstilling ut fra demografi og økt behov for tjenester. Oppvekst planlegger for omstilling i skolesektoren fra skoleåret 2025-2026, der vi får kraftig reduksjon i elevtallene på de laveste alderstrinnene.

For å holde stø kurs legger kommunedirektøren frem et forslag med nettodriftsresultat på 2,5 prosent for 2024.​

Krevende omstilling
Omstilling er krevende. For det første handler det om en kulturendring. Det er vi på god vei til å klare, gjennom myndiggjorte ledere som viser handlekraft og budsjettforståelse. For det andre handler det om endrede behov og omfang av tjenester, som også henger sammen med forventninger og demografi blant innbyggere.

For å møte fremtiden må vi tenke og jobbe på helt nye måter. Vi må derfor utforske nye måter å tenke velferd på, som helsepersonellkommisjonen uttrykker det: «Radikal innovasjon gjennom ny teknologi blir vesentlig. Vi blir flere eldre, men ikke flere i arbeidsfør alder. Utfordringen fremover blir å skaffe nok folk». (Gunnar Bovin, leder av helsepersonellkommisjonen).

Vi må derfor mobilisere den enkelte sine egne ressurser, og vi må jobbe tettere med næringsliv og frivillige. Skal vi få dette til må vi jobbe enda bedre sammen til det beste for innbyggerne i den grønne landsbyen.

Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet for helse og velferd innenfor teknologi med to satsinger, gjennom økt satsing på medisineringsstøtte og eksternt responssenter for mottak, vurdering og videreformidling av anrop fra trygghetsalarmer. I tillegg foreslår kommunedirektøren å ta i bruk andre etasje på Landsbyhjemmet fra 2025, for å øke antall sykehjemsplasser med syv plasser. 

Samtidig foreslår kommunedirektøren å videreføre satsingen på et aldersvennlig samfunn, gjennom tett samarbeid mellom kommune, frivillighet, lag og foreninger og næringsliv. 

Bildet: Kommunalsjef Økonomi, Lars Vedøy, presenterer budsjettallene for politikere og presse.  

Urolige tider
Rekordmange mennesker er drevet på flukt i Europa, Midtøsten og andre steder i verden. Klimautfordringene merkes gjennom mer nedbør og uvær, med fornavn som «Hans». Økte renter og økt prisstigning utfordrer den private husholdning. Det samme gjelder for kommuneøkonomien. 

Siden september 2021 har Norges Bank satt opp renten 13 ganger. Under offentliggjøringen av Norges Banks rentebeslutning torsdag 2. november sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at styringsrenten blir holdt i bero på dette rentemøte, men at det trolig kommer et rentehopp i desember. Vi har dyrtid og økt inflasjon, som merkes både på privathusholdningen og kommuneøkonomien. 

Vi jobber målbevisst med å rigge organisasjonen for å bosette rekordmange flyktninger. I 2022 bosatte vi 150 flyktninger. I 2023 skal vi bosette 160 flyktninger. Den siste måneden har det vært sterkt økende ankomster, med godt over 1 000 mennesker fordrevne fra Ukraina hver eneste uke. Vi forventer at Randaberg vil bli anmodet om å bosette minst 150 flyktninger i 2024.

Hovedmålet er å redusere gjelden
Randaberg kommune har høy gjeld og høye renteutgifter. Fra 2021 til 2024 dobler vi renteutgiftene. Dette, sammen med en mer usikker fremtid med økt flyktningestrøm, dyrtid og økte demografiske behov, gjør at vi er sårbare for økonomiske svingninger.

For å møte fremtidens utfordringer jobber vi målbevisst med en kommunaløkonomisk bærekraftsmodell, der nedbetaling av gjeld er mål nummer 1, for å minske rentebelastningen.

Kommunedirektøren har stor tro på at det er mulig å fortsette omstillingen som kreves, gjennom godt samarbeid mellom politikere og administrasjon, lag og organisasjoner, innbyggere og næringsliv. Vi har vist at vi har en organisasjon som er kreativ, fleksibel og klar for å være med på å finne gode løsninger på store oppgaver.

Sammen skaper vi en god morgendag i den grønne landsbyen.  

Randaberg kommune, 7. november 2023.
Anne Berit Berge Ims, kommunedirektør, og Lars Vedøy, kommunalsjef Økonomi

Budsjett-presentasjonen på nett-TV
Her kan du se presentasjonen av handlings- og økonomiplanen, som kommunedirektør Anne Berit Berge Ims og kommunalsjef Økonomi, Lars Vedøy, holdt direkte på vårt nett-TV tirsdag. Vær obs på at de første 6:22 minuttene er uten lyd. Under videoen kan du lese det kommunedirektør Anne Berit sa i innledningen til presentasjonen.

Innledningen til Anne Berit Berge Ims:

"Ordfører, varaordfører, kommunestyret, rådsmedlemmer, tillitsvalgte, representanter fra kirken, ledergruppe og andre tilhørere som ser på denne presentasjonen:
Velkommen til kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) 2024–2027. Mitt navn er Anne Berit Berge Ims og jeg er kommunedirektør i Randaberg kommune. Jeg skal sammen med kommunalsjef for økonomi Lars Vedøy presentere forslag til handlings- og økonomiplan den neste timen. Etter denne timen blir det dypdykk i de tre store tjenesteområdene for alle dere folkevalgte sammen med kommunalsjefene for hvert sitt område.
Før jeg starter på selve budsjettpresentasjonen vil jeg si til dere folkevalgte at arbeidet med handlings- og økonomiplan er et omfattende arbeid med mange involverte over lang tid. Og derfor er det viktig for meg å si at vi legger dette frem – står det et helt lag bak. Og arbeidet med HØPen er lagarbeid på høyt nivå. Og det er dette laget dere er arbeidsgivere for. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle dyktige og myndiggjorte ledere som gjør dette mulig. Jeg er imponert over det arbeidet dere har fått til – og de vurderinger dere står i – og beslutninger som må tas. I tillegg vil jeg takke for godt samarbeid med de tillitsvalgte. Denne organisasjonen er på et helt annet bevissthetsnivå når det gjelder budsjettoppfølging nå enn for 1,5 år siden. Og ledergruppen som er dere jeg til daglig jobber aller tettest med.
Tusen takk. Dette hadde ikke vært mulig uten dere. For et lag!
I fjor la vi frem et forslag til HØP for 2023–2026 med overskriften; «vi legger om kursen». Den kursen er i 2023 lagt betydelig om med tre prosent reduksjon i driftsnivå i hele organisasjonen. Året 2023 har derfor handlet om å gjennomføre dette. I år legger vi frem et forslag til HØP med overskriften «Stø kurs – sammen i urolige tider». Kursen er lagt om. Nå handlet det om å fortsette det gode arbeidet med en stø kurs mot et mål som ikke har endret seg.
I fjor innførte vi en ny økonomimodell, kommunaløkonomisk bærekraftsmodell. I fjor vedtok vedtatt kommunestyre et nytt økonomireglement. Alt dette til sammen ga oss fire måleparameter for å få en mer bærekraftig økonomi. Vi gjør alt dette til det beste for innbyggerne som vi er på jobb for hver dag – de 11 735 innbyggerne som er siste oppdatere tall!"

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?