Du er her: Hjem / Aktuelt / Formannskapet sitt budsjettvedtak

Formannskapet sitt budsjettvedtak

Et enstemmig formannskap la torsdag fram sitt forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for de kommende fire årene.

Innhold

  Vedtaket i formannskapet torsdag formiddag er et fellesforslag fra alle partiene i kommunestyret: Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Fremskrittspartiet. 

  Endelig vedtak skjer i kommunestyret 12. desember. Hele vedtaket fra formannskapet sitt møte 28.11.2019 kan du lese her.

  Her er en forkortet versjon av tekstforslagene:

  Sammen skaper vi den grønne landsbyen
  Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.

  • Formannskapet bygger sitt budsjett på bærekraftsmålene god helse, god utdanning, bærekraftig byer og samfunn og ansvarlig forbruk og produksjon.

  Randaberg 2030
  Gjennom flere år med reduserte inntekter for kommunen, høge investeringer og økte tjenester til innbyggeren, er fokuset på pengebruken i kommunen viktigere enn noen gang. Vekst trenger ikke alltid å koste mer. Hvordan vi forvalter og driver kommunen inn i fremtiden, er avgjørende for å opprettholde de gode tilbudene som finnes. I budsjettet for 2019 vedtok kommunestyret: «Hvordan bør Randaberg kommune sin organisasjon se ut i 2030? Kommunestyret ber rådmannen ta et overordna blikk på organisasjonen i et framtidsperspektiv.» Rådmannen har varslet at denne saken kommer første halvår i 2020.

  • I forbindelse med denne saken ber formannskapet om at planlagte investeringer i økonomiplanen gjennomgås. Fokus skal være på hvordan vi eventuelt kan bruke eksisterende bygningsmasse, samlokalisere og utnytte potensialet bedre i eksisterende bygninger - før det gjennomføres nye investeringer.

  Vedlikehold
  Kommunen har stor formue i egen bygningsmasse. Redusert vedlikehold og kvalitet på denne bygningsmassen kan ses på som økt gjeld.

  • For å bevare denne formuen, er det behov for en helhetlig vedlikeholdsplan. Planen skal synliggjøre kommunens eiendomsmasse og behov for vedlikehold, i dag og i årene framover. Planen bør rulleres og oppdateres samtidig med budsjett og økonomiplaner.

  Sentrumsutvikling

  • Investeringene til sentrumsutvikling økes, for å skape mer handel i sentrum, flere arbeidsplasser, liv og aktivitet. 

  Klima og energi
  Formannskapet er opptatt av at tiltakene i klima- og energiplanen blir fulgt opp.

  • Det skal utarbeides strategi og plan for hvordan kommunen kan gjennomføre satsingen på fornybare energikilder (solceller, biogass, jordvarme eller solfangere), til oppvarming og strømproduksjon i kommunale bygg. 
  • All kommunal energibruk samles under èn avdeling, for å få effektiv bruk og størst mulig økonomisk effekt, kompetanse og styring av egenprodusert energi. 
  • Nye investeringer og rehabiliteringer bør i størst mulig grad bygges på en måte som tilfredsstiller kriteriene til grønne lån i Kommunalbanken.

  «Frå svinn til måltid»

  Nye Harestad skole

  • Formannskapet ønsker fokus på å realisere sentrumsutvikling på tomten på gamle Harestad skole, slik at Nye Harestad skole (byggetrinn 2) kan bygges snarest mulig.

  Alternativ opplæring og tverrfaglig team

  • Øremerkede midler til styrking av tverrfaglig team, samt midler til alternativ opplæring. Hovedutvalg for oppvekst og levekår blir orientert om hvordan midlene kan brukes mest mulig målrettet, til barn og unge som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i skolen.

  Barn og unge

  • Fjellheim barnehage fortsetter driften. Før Fjellheim barnehage fases ut, skal det etableres nye barnehageavdelinger på Grødem. Det skal ses på muligheter for å bygge nye avdelinger i andelsbarnehagene i Ryggstranden og Endrestø.
  • På grunn av økt kostnad i forbindelse med bemanningsnormen, gis de private barnehagene økt tilskudd i 2020.
  • Åpen barnehage fortsetter med redusert tilbud. Det ses på muligheten for å bruke 2. etasje på Fjellheim barnehage til dette.
  • Det skal fortsatt være mulig å ha barn i barnehagen i ferietiden i juli. Rådmannen må finne effektive løsninger for eventuelt å stenge enkelte barnehager eller avdelinger i denne perioden, slik at ferieavviklingen blir god for de ansatte.

  Kommunal kontantstøtte
  Nasjonal sats for kontantstøtte er økt de siste årene.

  • Formannskapet halverer derfor budsjettet for 2021 og fremover. Lokal kontantstøtte skal ikke være et virkemiddel for ekstra støtte i sommerferien, men være et bidrag til de som velger å være hjemme noe ekstra med de minste barna.

  Skolemat

  • Det gjennomføres en enkel elevundersøkelse på alle skolene om frokost- og matpakkevaner.
  • Det sjekkes ut med SU (Samarbeidsutvalg) og FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) på skolene om hvilken skolematordning de ser som best for sin skole, og hva som vil være akseptabel egenandel å betale.

  Helse og velferd
  Randaberg får mange flere eldre i årene fremover.

  • Arbeid med ny teknologi og andre måter å jobbe på gir behov for økt fokus på lederutvikling og kompetanseheving. Formannskapet øker derfor midlene til dette arbeidet.
  • Midler til familieteamet på helsestasjonen blir prioritert.

  Avlastningsmulighet for pårørende på ettermiddag og kveld
  Det er mange pårørende med store omsorgsoppgaver i hjemmet. Deres innsats er uvurderlig viktig, også for kommunen.

  • For enkelte kan noen timer med avlastning på ettermiddag, eller en kveld en gang i blant, være det som skal til for å klare oppgavene videre. Kommunen ser på mulighetene for å realisere et slikt tilbud, gjerne i samarbeid med frivillige og/eller andre aktører. Tilbudet må ha en egenandel, med mindre dette er en lovpålagt tjeneste fra kommunen. Tilbudet må være trygt og forutsigbart.

  Kultur og frivillighet

  • Økt støtte til frivillige lag og organisasjoner. Midlene skal primært gå til tiltak rettet mot barn og unge i skoleferien. Sekundært til oppstart av tiltak som kan aktivisere nye brukergrupper av barn og unge gjennom året. Hovedutvalget for oppvekst og levekår ber om en sak om hvordan midlene skal fordeles tidlig i 2020, slik at midlene kan brukes allerede sommeren 2020.
  • Nærmiljøanlegg på Grødem skole blir prioritert. Dette er et lokalt initiativ som har stor støtte i nærmiljøet, som gir et bedre tilbud til barn og unge på Grødem skole og er et bedre tilbud til organisert idrett. Randaberg kommune sitt bidrag i budsjettet vil medføre at anlegget er fullfinansiert.
  • Arrangementsstøtten til Kultur økes, for å stimulere til økt kultur, f.eks. litterære treff, i tillegg til krimfestival osv. 
  • Formannskapet ber om en sak om organisering og finansiering av Frivilligsentralen.

  Kirken

  • Kirkene i Randaberg skal lyssettes, i forbindelse med Randaberg kirke sitt 175 års-jubileum i 2020.
  • Midler til ungdomsdiakonistilling, som er et lavterskeltilbud rettet mot ungdom i bygda.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?