Du er her: Hjem / Skal du bygge? Dette er reglene som gjelder

Skal du bygge? Dette er reglene som gjelder

Her finner du informasjon om søknadsplikt og om søkeprosessen.

Innhold

  Må jeg søke?

  Plan- og bygningsloven bestemmer hva du må søke om, hvilke krav som stilles til deg som tiltakshaver og hvilke krav som stilles til tiltaket. 

  Plan- og bygningsloven har bestemmelser om at noen byggverk er unntatt fra søknadsplikt. Likevel er det ikke sikkert at disse bestemmelsene gjelder for din eiendom.

  I Randaberg kommune må du som regel søke om byggetillatelse hvis du skal bygge nytt, bygge om, endre eller rive et byggverk eller endre på terrenget på eiendommen din.

  Hva du har lov til å bygge på din eiendom, er bestemt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen.

  Her finner du gjeldende planer og bestemmelser for din eiendom

  Vi forklarer de vanskelige ordene

  Plan og bygningsloven

  Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanlegging i det offentlige og det private, og hva eiere kan bygge på eiendommene sine. Loven gjelder for hele landet og i sjøen opp til èn nautisk mil utenfor grunnlinjene.

  Kommuneplanens arealdel

  Kommuneplanen er styrende for all planlegging i de norske kommunene, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan. Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som viser framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. Til arealdelen er det også knyttet et sett med kommuneplanbestemmelser. Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

  Reguleringsplanen

  En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune, som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett med reguleringsbestemmelser som beskriver hvordan de enkelte områdene i planen skal utnyttes, (bruk av arealer, antall etasjer, takform, møne- og gesimshøyde, estetiske krav m.m.)

  Tiltak

  Med tiltak menes oppføring, riving, endringer (av fasade og bruk) og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Terrenginngrep og opprettelse/endring av eiendom, annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner, regnes også som tiltak. I plan- og bygningslovens § 20-1 er det gitt en opplisting av alle tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene.

  Tiltakshaver

  Tiltakshaver er vanligvis eieren av eiendommen hvor arbeidet skal utføres.

  Byggesaksforskriften

  Byggesaksforskriften av 2010 (SAK10) er en forskrift til plan- og bygningsloven av 2008. Forskriften er delt i fem deler. Den har bestemmelser om tiltak, søknader om tillatelser og ansvarsrett, saksbehandling, kontroll, kommunenes tilsyn, refusjon av kostnader til vei, vann og avløp, samt regler om utbyggingsavtaler.

  Byggteknisk forskrift

  Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 eller 2017 (TEK10 eller TEK17) beskriver hvilke minstekrav et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriften har som formål å sikre at tiltak prosjekteres og utføres ut fra hensyn til helse, miljø, sikkerhet, energi, god visuell kvalitet og universell utforming. Forskriften er delt i fire deler. Den har bestemmelser for bl.a. dokumentasjon, tomteutnytting, naturpåkjenninger, krav til byggverk, innemiljø, energi og bygningstekniske installasjoner.

  Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

  Direktoratet for byggkvalitet forvalter det bygningstekniske regelverket, lager forskrifter og veiledninger til regelverket, og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. Du finner svært mye nyttig informasjon på deres nettside dibk.no.

  Andre lover (vegloven, naboloven, forurensningsloven)

  Veglova - Lov om vegar (veglova) har som formål å trygge planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlige og private veier. En offentlig vei er en vei eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt vedlike av staten, en fylkeskommune eller en kommune. Alle andre veier eller gater blir i loven regnet som private. I veglova er det gitt bestemmelser om hvor nær du kan bygge til en offentlig vei. Det er også gitt bestemmelser om avkjørsel og søknadsplikt.

  Naboloven - Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova). Rettsforhold mellom naboer er regulert av naboloven. Naboloven fastslår at ingen må gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendom. Hvis naboen oppfører en bygning eller konstruksjon i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven  og byggesaksforskriften § 4-1, så er bygningen eller konstruksjonen lovlig. Da kan ikke kommunen behandle en eventuell klagesak. Da må du ta dette som en privatrettslig sak og henvise til naboloven. Du kan spør kommunen om en bygning eller konstruksjon er lovlig.

  Forurensingsloven - Lov om vern mot forurensinger og om avfall - har til formål å verne det ytre miljø mot forurensing, redusere eksisterende forurensing, minske mengden avfall, og fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet slik at forurensing og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

  Dispensasjon

  Private som ønsker å få unntak fra vedtatte planer og bestemmelser, må søke om dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Under sin behandling av dispensasjonssøknader skal kommunen særlig legge vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Søknad om dispensasjon skal være grunngitt og må nabovarsles.  Dispensasjon er beskrevet i plan- og bygningsloven kap. 19.

  Ansvarsrett

  Tiltakshaver (byggherre) må sørge for å ha profesjonelle aktører til å stå ansvarlige for arbeid som er av en viss størrelse, og som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Foretak som påtar seg ansvar i byggesaker, må erklære ansvarsrett. Erklæringen sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet. Arbeidet kan startes når erklæringen er sendt kommunen. Gjennom erklæringen bekrefter foretaket at de skal utføre arbeidet på en forskriftsmessig måte etter gjeldende bestemmelser. Kommunen kan frata ansvarsretten ved alvorlige overtredelser eller dersom foretaket ikke er kvalifisert for oppgaven, ikke har etterkommet kommunale pålegg, eller har unnlatt å ivareta sin funksjon i i tiltaket.

  Finn kart, naboliste, planer og bestemmelser

  Her får du bestemmelser, planer, situasjonskart og naboliste du kan bruke til søknaden eller byggemeldingen din. 

  Du bestiller pakken via portalen for situasjonskart. Er det mer enn 3 måneder siden du bestilte pakken bør du bestille en ny, da kartdata er ferskvare.

  Hvordan bestiller du pakken?
  • For å bestille situasjonskart og naboliste mm klikker du på denne lenken
   NB: Det koster 299 kr å hente ut naboliste.
  • Søk opp eiendommen din.
  • Bestill kart eller naboliste.
  • Det tar vanligvis 10-15 minutter før du mottar pakken med kart og bestemmelser på mail.
  Dokumenter i pakken

  Søknadspakken inneholder: 

  • Kommuneplankart m/ tegnforklaring
  • Reguleringsbestemmelser som gjelder for eiendommen din.
  • Naboliste som viser hvem som skal varsles i en byggesak.
  • Situasjonskart
  • Følgeskriv til situasjonskart med nærmere beskrivelse av søknadsprosessen.

  Bygge uten å søke

  Husk at du har ansvaret om du bygger uten søknad, men det kan være vanskelig å forstå regelverket. Før du starter, kan det derfor være lurt å få hjelp til å vurdere hva som gjelder for din eiendom. Du får hjelp til dette ved å sende en epost til: post@randaberg.kommune.no.  

  Meld fra til kommunen når bygget er ferdig

  Har du sett opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er fritatt fra søknadsplikt, må du likevel gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere de digitale kartene sine. Meld fra her via dette skjemaet (dibk.no).    

  Hva må du ta hensyn til?

  Hva du har lov til å bygge på din eiendom, er bestemt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen. I tillegg kan vegloven medføre begrensninger. 

  Kart på nett finner du her:

  Ta kontakt med veimyndigheten (Statens vegvesen eller Teknisk drift, Randaberg kommune) dersom tiltaket skal plasseres i nærheten av vei, og/ eller dersom tiltaket medfører økt bruk av eksisterende utkjørsel, eller etablering av ny utkjørsel. 

  Du finner mer informasjon her: 

  Hvor mye kan du bygge?

  Slik finner du reglene for utnyttelse og beregner utnyttelsen for eiendommen din. 

  Utnyttelsesgraden forteller hvor mye av eiendommen som kan bebygges før du ødelegger åpenheten i området du bor i. Som regel er utnyttelsesgraden i nyere planer angitt som bebygd areal (BYA). Du finner utnyttelsen i reguleringsplanen / kommuneplanen. Se etter bestemmelser som begrenser arealet i tillegg til utnyttelsen (f.eks. størrelsen på garasjer).

  Hva er bebygd areal (BYA)?

  I beregningen for bebygd areal (BYA), tar du med fotavtrykket (arealet) til alle bygninger, utkragede bygningsdeler og eventuelle konstruksjoner høyere enn 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Med konstruksjoner mener vi her terrasser, verandaer osv. Støttemurer tas ikke med.

  Les mer om bebygd areal her

  Hva er bruksarealet (BRA)?

  I beregningen av bruksarealet (BRA) for en bygning, tar du med bruksarealet for alle måleverdige plan og etasjer i bygningen. Du tar også med bruksarealet for åpne, overbygde arealer. Yttervegger, og vegger mellom forskjellige bruksenheter, skal ikke medregnes i bruksarealet. Arealer under takutstikk på inntil 1.0 meter skal heller ikke medregnes i bruksarealet.

  Les mer om bruksareal her

  Tegne og plassere tiltaket

  Slik lager du tegninger som viser hvordan tiltaket ser ut og hvordan det er plassert.

  Du må alltid sende inn et situasjonskart som viser plasseringen av tiltaket. Tegningene må være tydelige, være målsatte og være i målestokk.

  Situasjonskart og situasjonsplan

  Situasjonskart
  Situasjonskartet viser byggegrenser, nabogrenser, ledninger i grunnen etc. Vi bruker det som sendes inn på situasjonskartene til å oppdaterer kartet, det er derfor viktig at du målsetter kartet riktig. For mindre tiltak bruker du kartet til å sjekke:

  • avstand til vann-, avløps- og overvannsledninger
  • avstand til nabogrense
  • plassering i forhold til byggegrense

  Situasjonskartet skal vise:
  Situasjonskartet skal vise plasseringen av tiltaket. Dette innebærer blant annet:

  • avstand til nærmeste nabogrense
  • avstand mellom bebyggelse
  • avstand til nabobebyggelse

  Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser VA-ledninger og skal bestilles via søknadspakken.

  Situasjonsplan
  For mindre tiltak slås ofte situasjonsplanen sammen med situasjonskartet. Vi anbefaler likevel at du vurderer å dele opp de to dokumentene hvis det blir mye informasjon.

  Situasjonsplanen skal vise:

  • tiltak
  • uteoppholdsareal (MUA)
  • parkering og snuareal
  • plassering av avfallsbeholdere
  • siktelinjer/frisikt
  • skjæringer, terrengendringer etc.

  Du benytter situasjonskartet i søknadspakken som grunnlag for situasjonsplanen.

  Snitt- og fasadetegninger

  Snittegninger
  Snittegningene skal vise innvendige høyder og gi et inntrykk av terrengtilpasning, dette innebærer:

  • innvendig høyder
  • utvendige høyder
  • kotehøyder
  • terrenglinjer
  • yttervegger med riktig tykkelse
  • takvinkel

  Minst ett av snittene skal vise største terrengendring, snittet skal være målsatt.

  Fasadetegninger
  Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

  • tegninger av hver fasade
  • materialvalg, utseende etc.
  • terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng
  • gesims- og mønehøyde

  Største terrengendring skal målsettes. Vi anbefaler også at du legger ved 3D-modeller som viser nabobebyggelse og terreng. Dette gjør det lettere å få et helhetsinntrykk av tiltaket.

  Plantegninger

  Tegningene skal vise:

  • plassering av dører/vinduer
  • innvendige og utvendige mål
  • romareal
  • plassering av snitt
  • avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
  • hva rommene brukes til (stue, kjøkken, soverom, arbeidsrom, bad, toalett, bod og gang)

  Informere naboene

  Slik finner du ut hvem som skal varsles og hva nabovarselet skal inneholde.

  Alle naboer som blir berørte av tiltaket skal varsles. Hvis det er flere hjemmelshavere (eiere) holder det å varsle styret eller borettslaget. Er det ikke et styre, skal alle hjemmelshavere motta et varsel. 

  I nabovarselet må du oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for naboer.

  Dersom tiltaket krever dispensasjon, må du også nevne dette i nabovarselet.

  Hvordan varsler jeg naboene?

  Det er tre varslingsmåter:

  • rekommandert forsendelse, svarlappen klistres på kvitteringen
  • personlig, naboene skriver under på kvitteringen
  • via e-post, husk å legge ved svaret fra naboen i søknaden

  Hvis du velger e-post, er det viktig at naboene bekrefter at de har mottatt e-posten din.

  Hva skal naboene se?

  Naboene skal motta en kopi av vedleggene til byggesøknaden. For at naboene skal kunne ta stilling til byggeprosjektet må varselet minimum inneholde:

  • målsatt situasjonskart som viser hvor endringer skjer
  • oversiktlige tegninger som viser hvordan tiltaket ser ut
  • beskrivelse av hva du skal bygge
  • eventuell søknad om dispensasjon

  Hovedregelen er at naboene skal se det samme som kommunen.

  Naboene har merknader

  Naboene har rett til å komme med merknader hvis de føler at det du bygger påvirker dem negativt. Da må du enten tilpasse bygget eller svare på merknadene.

  Du legger ved alle merknadene og svarene dine som egne vedlegg i søknaden. Navngi dokumentene: "Nabomerknader" og "Svar på nabomerknader".

  Hvordan skriver jeg et svar?

  Du må svare på merknadene og begrunne hvorfor du mener disse er uvesentlige, eller vise til endringer du har gjort.

  Eksempler på begrunnelser kan være at du viser til at du er innenfor bestemmelsene, overholder avstandene til nabogrensene, ikke er avhengig av dispensasjon etc.

  Disse skjemaene skal du bruke

  Send inn søknad til kommunen 

  Husk at en en god og oversiktlig søknad kan spare mye tid i saksbehandlingen.

  Samle inn alle dokumenter og vedlegg. Husk å merke vedleggene.

  Hvis du kan søke om byggearbeidene selv (Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett), skal søknaden normalt inneholde følgende dokumenter:

  I noen byggesaker må du også sende inn:
  Tiltak som krever ansvarsrett

  Ved søknad om tiltak som krever ansvarsrett, for eksempel større garasjer, eneboliger og fritidsboliger mm., skal det brukes andre søknadsblanketter. Profesjonelle aktører må da stå ansvarlig for søknadsprosess, prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll. 

  Innsendelse

  Du kan sende inn søknaden via e-post eller post:

  Når får du svar?

  Dersom saken har nabomerknader, dispensasjoner eller trenger uttalelse fra andre myndigheter, får du vanligvis svar etter 12 uker. Hvis du er innenfor alle regler tar det rundt 3 uker å få svar.

  Husk at svarfristen ikke begynner å løpe før søknaden er komplett. Dersom vi må sende ut et mangelbrev, og/ eller tiltaket krever uttalelse fra andre myndigheter, starter ikke fristen før du har svart på brevet og/eller uttalelse fra andre myndigheter er mottatt.

  Når tiltaket er ferdig må du melde fra til kommunen. 

  Lurer du på noe?

  Byggesak/servicetorget:

  Postadresse: Postboks 40, 4090 Randaberg
  Besøksadresse: Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Telefon: 51 41 41 00
  E-post: post@randaberg.kommune.no

  Priser

  Når tiltaket er ferdig

  Før du kan ta tiltaket i bruk, må du sende inn søknad om ferdigattest og bilder som dokumenterer at tiltaket er ferdig. 

  Spørsmål og svar

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helse og velferd
  /helse-og-velferd
  Organisasjonen
  https://indd.adobe.com/view/ee086087-6f7e-4f38-a8cc-64d1e5f0035d
  _blank
  Organisasjonskart
  Bolig og avlastning
  /tjenestebeskrivelser/avlastning-barn-og-unge/
  Avlastning barn og unge
  /innhold/helse-og-velferd/bolig-avlastning/
  Boliger og avlastningsinstitusjoner i Randaberg
  /tjenestebeskrivelser/dagtilbud/
  Dagtilbud
  /tjenestebeskrivelser/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
  Omsorgsbolig
  Friskliv
  /innhold/helse-og-velferd/frisklivssentralen/
  Frisklivssentralen i Randaberg
  Fysioterapi og ergoterapi
  /innhold/helse-og-velferd/Fysioterapi-ergoterapi/
  Kontaktinformasjon fysio/ergo
  /tjenestebeskrivelser/ergoterapi/
  Ergoterapi
  /tjenestebeskrivelser/fysioterapi/
  Fysioterapi
  Helsehjelp
  /innhold/helse-og-velferd/digihelse-randaberg/
  Digihelse Randaberg
  /innhold/kontaktinformasjon-sus/
  Kontaktinformasjon SUS
  /tjenestebeskrivelser/legevakt/
  Legevakt
  /innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/lindring/
  Lindrende behandling
  /tjenestebeskrivelser/psykiske-helsetjenester/
  Psykiske helsetjenester
  /innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
  Rask psykisk helsehjelp
  /innhold/helse-og-velferd/velferdsteknologi/
  Velferdsteknologi
  /tjenestebeskrivelser/verge--trenger-du-verge/
  Verge – trenger du verge?
  Helsestasjonen
  /innhold/helse-og-velferd/helsestasjon-barn-ungdom/
  Helsestasjon for barn og ungdom
  /tjenestebeskrivelser/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /tjenestebeskrivelser/svangerskapsomsorg/
  Svangerskapsomsorg
  /tjenestebeskrivelser/vaksiner/
  Vaksiner
  /innhold/helse-og-velferd/cu/
  CU - mestringsgruppe
  /innhold/helse-og-velferd/de-utrolige-arene-dua/
  De utrolige årene (DUÅ)
  /innhold/helse-og-velferd/godt-samliv/
  Godt samliv - gratis samlivskurs
  Hjelpemiddel
  /tjenestebeskrivelser/tekniske-hjelpemidler-ved-redusert-funksjonsevne--utlan/
  Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån
  Hjemmetjenester
  /tjenestebeskrivelser/bpa---brukerstyrt-personlig-assistanse/
  BPA - Brukerstyrt personlig assistanse
  /tjenestebeskrivelser/hjemmehjelp/
  Hjemmehjelp
  /tjenestebeskrivelser/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-og-velferd/kjokken-og-kafe/
  Kjøkken og kafè
  /tjenestebeskrivelser/matombringing/
  Matombringing
  /tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
  Omsorgsbolig
  /tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  /tjenestebeskrivelser/tilrettelagt-transport-tt-kort/
  Tilrettelagt transport (TT-kort)
  /tjenestebeskrivelser/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  Individuell plan
  /tjenestebeskrivelser/individuell-plan-og-koordinator/
  Individuell plan og koordinator
  Mitt barn Randaberg
  Psykisk helse og rus
  /innhold/helse-og-velferd/miljotjeneste/
  Miljøtjeneste
  /innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
  Rask psykisk helsehjelp
  /innhold/helse-og-velferd/terapeutisk-enhet/
  Terapeutisk enhet
  Serviceerklæringer
  /innhold/serviceerklaringer/
  Serviceerklæringer i helse og velferd
  Sosiale tjenester
  /tjenestebeskrivelser/boligtilskudd-/
  Boligtilskudd
  /tjenestebeskrivelser/bostotte/
  Bostøtte
  /tjenestebeskrivelser/helsetilbud-til-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/
  Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
  /tjenestebeskrivelser/introduksjonsprogram-for-nyankommet-utlending/
  Introduksjonsprogram for nyankommet utlending
  /tjenestebeskrivelser/kvalifisering-til-arbeid-kvalifiseringsprogrammet/
  Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)
  /tjenestebeskrivelser/krisesenter/
  Krisesenter
  /innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
  Landsbyfadder
  /tjenestebeskrivelser/opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/
  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  /tjenestebeskrivelser/rustiltak/
  Rustiltak
  /innhold/helse-og-velferd/lag-privatbudsjett/
  Slik lager du et privat budsjett
  /innhold/helse-og-velferd/sosiale-tjenester-i-nav/
  Sosiale tjenester i NAV
  /tjenestebeskrivelser/startlan-bolig/
  Startlån bolig
  /tjenestebeskrivelser/tolketjeneste-for-fremmedspraklige/
  Tolketjeneste for fremmedspråklige
  /tjenestebeskrivelser/okonomisk-radgivning/
  Økonomisk rådgivning
  /tjenestebeskrivelser/okonomisk-sosialhjelp/
  Økonomisk sosialhjelp
  Sykehjem og bofellesskap
  /innhold/helse-og-velferd/sykehjem-bofellesskap/
  Sykehjem og bofellesskap
  /tjenestebeskrivelser/avlastningsopphold-pa-sykehjem/
  Avlastningsopphold på sykehjem
  /innhold/helse-og-velferd/steindal-dagsenter/
  Steindal dagsenter - "Inn på tunet"
  /tjenestebeskrivelser/sykehjem---korttidsopphold/
  Sykehjem - korttidsopphold
  /tjenestebeskrivelser/sykehjem---langtidsopphold/
  Sykehjem - langtidsopphold
  /tjenestebeskrivelser/oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-ohd/
  Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)
  Teknisk og eiendom
  /teknisk-og-eiendom
  Brann og feiing
  /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
  Brann og feiing
  /tjenestebeskrivelser/feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/
  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  Gravlunder og kirkegårder
  /innhold/teknisk-og-eiendom/gravlunder-og-kirkegarder/
  Gravlunder og kirkegårder
  /tjenestebeskrivelser/gravlegat-for-stell-av-gravsted/
  Gravlegat for stell av gravsted
  /tjenestebeskrivelser/gravlegging-og-kremasjon-gravferd/
  Gravlegging og kremasjon (gravferd)
  Kart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  /innhold/teknisk-og-eiendom/barnetrakk/
  Barnetråkk
  /innhold/teknisk-og-eiendom/ungrom/
  Ungrom
  Landbruk
  /tjenestebeskrivelser/driveplikt/
  Driveplikt
  /tjenestebeskrivelser/fellingstillatelse-hjortevilt/
  Fellingstillatelse
  /tjenestebeskrivelser/jegerprove-og-opplaringsjakt/
  Jegerprøve og opplæringsjakt
  /tjenestebeskrivelser/konsesjon-og-boplikt---landbrukseiendom/
  Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
  /tjenestebeskrivelser/landbruksvei--bygging/
  Landbruksvei – bygging
  /tjenestebeskrivelser/landbrukseiendom--deling-eller-endring/
  Landbrukseiendom – deling eller endring
  /tjenestebeskrivelser/vald-jaktomrade---godkjenning/
  Vald (jaktområde) - godkjenning
  Min eiendom
  https://eierinfo.no/ad65e97c-a835-4f90-b8ae-91ba903a9d6b
  Min eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatten-min/
  Eiendomsskatt
  Bli oljefri
  /innhold/teknisk-og-eiendom/oljetanker/
  Nedgravde oljetanker
  Park og grønt
  /innhold/teknisk-og-eiendom/park-gront/
  Park og grøntanlegg
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-eiendom/renovasjon/
  Om renovasjon
  /globalassets/dokument/renovasjonen/tommekalender_randaberg_lr_januar.pdf
  _blank
  Tømmekalender 2019
  /tjenestebeskrivelser/byggavfall---kildesortering/
  Byggavfall - kildesortering
  /tjenestebeskrivelser/farlig-avfall/
  Farlig avfall
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /tjenestebeskrivelser/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /tjenestebeskrivelser/oppdeling-av-grunneiendom-ny-matrikkelenhet/
  Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)
  /tjenestebeskrivelser/oppmalingsforretning/
  Oppmålingsforretning
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/bygge/
  Skal du bygge? Dette er reglene som gjelder
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-avlop/
  Vann og avløp
  /tjenestebeskrivelser/vannforsyning-og-drikkevann/
  Vannforsyning og drikkevann
  /tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
  Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vannmaleravlesning/
  Vannmålesravlesning
  Vakt- varslingstelefoner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/
  Telefonvarsling
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vakttelefoner/
  Vakttelefoner
  Vei
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
  Vei
  /tjenestebeskrivelser/gravetillatelse-og-varsling-om-arbeid-pa-kommunal-vei-eller-grunn/
  Gravemelding og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn
  /tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  /tjenestebeskrivelser/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /tjenestebeskrivelser/skilt-og-reklame-langs-kommunal-vei/
  Skilt og reklame langs kommunal vei
  Barnehage, skole og barnevern
  /barnehage-skole-og-barnevern
  Organisasjonen
  https://indd.adobe.com/view/db462ba0-110e-43fe-bfb4-24e21ae824ed
  _blank
  Organisasjonskart
  Barnehager
  https://randabergg2.ist-asp.com/NO01127-pub/login.htm
  Søk, endre eller si opp barnehageplass
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/barnehager-i-randaberg/
  Alt om barnehage i Randaberg
  /skjema/barnehagesfo---soknad-om-redusert-foreldrebetalinggratis-kjernetid/
  Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/kommunal-kontantstotte/
  Kommunal kontantstøtte
  Barnevern
  /tjenestebeskrivelser/adopsjon-fra-utlandet/
  Adopsjon fra utlandet
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/barnevern/
  Barneverntjenesten
  /tjenestebeskrivelser/besokshjem--a-vare-besokshjem/
  Besøkshjem – å være besøkshjem
  /tjenestebeskrivelser/fosterhjem--a-vare-fosterhjem/
  Fosterhjem – å være fosterhjem
  /tjenestebeskrivelser/melding-til-barneverntjenesten-bekymringsmelding/
  Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
  /tjenestebeskrivelser/omsorgsovertakelse-av-barnungdom/
  Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
  Kulturskole
  /innhold/randaberg-kulturskole/
  Randaberg kulturskole
  ~/link/c7869fe39c6c4a1795f00a1da5d3d825.aspx
  _blank
  Randaberg kulturskole - serviceerklæring
  Skoler
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/Skoler-i-randaberg/
  Skoler i Randaberg
  /tjenestebeskrivelser/grunnskoleopplaring-for-voksne/
  Grunnskoleopplæring for voksne
  /tjenestebeskrivelser/karakterer---klage/
  Karakterer - klage
  /tjenestebeskrivelser/leirskoleopphold/
  Leirskoleopphold
  /tjenestebeskrivelser/permisjon-fra-grunnskolen/
  Permisjon fra grunnskolen
  /tjenestebeskrivelser/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
  Samarbeid mellom hjem og skole
  /tjenestebeskrivelser/skolefritidsordning-sfo/
  Skolefritidsordning (SFO)
  /tjenestebeskrivelser/skoleskyss/
  Skoleskyss
  /tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-for-voksne-grunnskole-og-grunnleggende-ferdigheter/
  Spesialundervisning for voksne (grunnskole og grunnleggende ferdigheter)
  /tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-i-grunnskolen/
  Spesialundervisning i grunnskolen
  /tjenestebeskrivelser/utsatt-skolestart/
  Utsatt skolestart
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Kultur og fritid
  /kultur-og-fritid
  Fritidstilbud
  /tjenestebeskrivelser/stottepersonstottekontakt/
  Fritidskontakt (støttekontakt)
  /innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/ferieklubb/
  Ferieklubb - Vistnestunet
  /tjenestebeskrivelser/ledsagerbevis-for-person-med-nedsatt-funksjonsevne/
  Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne
  /innhold/kultur-og-fritid/motorsenteret/
  Motorsenteret
  /innhold/kultur-og-fritid/musikkbingen/
  Musikkbingen
  /innhold/aktuelt/sommerferieaktiviteter-2019/
  Sommerferieaktiviteter 2019
  /innhold/kultur-og-fritid/smajobbsentralen/
  Småjobbsentralen
  /innhold/kultur-og-fritid/tilrettelagt-fritidstilbud/
  Tilrettelagt fritidstilbud
  /innhold/kultur-og-fritid/u59/
  U59
  Idrett og idrettsanlegg
  /innhold/kultur-og-fritid/randaberghallen/
  Randaberghallen - svømmehall
  https://randaberg-arena.com/
  Randaberg Arena - folkehall
  https://sandneshallen.no/
  Sandneshallen - folkehall
  https://sormarka-arena.com/
  Sørmarka Arena - folkehall
  Kulturinstitusjoner
  /innhold/kultur-og-fritid/randaberg-folkebibliotek/
  _blank
  Randaberg folkebibliotek
  /innhold/randaberg-kulturskole/
  Randaberg kulturskole
  /innhold/kultur-og-fritid/tungenes-fyr/
  Tungenes fyr
  https://www.randabergkulturscene.no/
  Varen - Randaberg kulturscene
  /innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/
  Vistnestunet museumsgård
  Lag og foreninger
  /lag-og-foreninger/
  Lag og foreningsregister
  Kulturvern
  https://kulturminnesok.no/
  Kulturminner
  Tilskudd, priser og støtteordninger
  /tjenestebeskrivelser/spillemidler-til-idrett--frilufts--og-narmiljoanlegg/
  Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg
  /innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsportalen/
  Tilskuddsportalen
  /tjenestebeskrivelser/kulturmidler/
  Tilskudd til kultur i Randaberg
  /innhold/kultur-og-fritid/tilskudd-til-dekning-av-ledsagers-utgifter-pa-feriereiser/
  Tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
  Kulturpris
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturstipend/
  Kulturstipend
  /innhold/kultur-og-fritid/ordforerens-hederspris/
  Ordførerens hederspris
  /innhold/kultur-og-fritid/pensjonistpris/
  Pensjonistpris
  /globalassets/dokument/budsjett/2019/priser/priser-2019_kulturskule-randaberghall-tungenes-fyr.pdf
  _blank
  Priser 2019 - Kulturskole, Randaberghall, Tungenes fyr (PDF)
  /globalassets/dokument/budsjett/2019/priser/priser-2019_varen-randaberg-kulturscene.pdf
  _blank
  Priser 2019 - Varen Randaberg kulturscene (PDF)
  /innhold/kultur-og-fritid/arets-bedrift/
  Årets bedrift
  Serviceerklæringer
  /innhold/serviceerklaringer/
  Serviceerklæringer i kultur
  Landsbyutvikling
  /landsbyutvikling
  Velkommen! Welcome!
  /innhold/landsbyutvikling/ny-i-landsbyen/
  Ny i Den grønne landsbyen
  /innhold/landsbyutvikling/welcome/
  Welcome to Randaberg
  Bymiljøtiltak
  /innhold/landsbyutvikling/bymiljotiltak/
  Lokale bymiljøtiltak
  Den digitale landsbyen
  /innhold/digital-kommune/edialog/
  eDialog
  /innhold/helse-og-velferd/digihelse-randaberg/
  Digihelse Randaberg
  /innhold/landsbyutvikling/digitale-valg/
  Digital innbygger
  /innhold/digital-kommune/copyright-informasjon/
  Copyright-informasjon
  /innhold/designmanual/
  Designmanual
  /innhold/digital-kommune/gdpr/
  GDPR
  /tjenestebeskrivelser/innsynsrett--offentlige-dokumenter/
  Innsynsrett – offentlige dokumenter
  /tjenestebeskrivelser/innsynsrett--personopplysninger/
  Innsynsrett – personopplysninger
  /innhold/digital-kommune/personvern/
  Personvern
  /innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-informasjon/
  Retningslinjer for informasjon
  /innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-sosiale-medier/
  Retningslinjer for sosiale medier
  Folkehelse
  /innhold/landsbyutvikling/om-folkehelse/
  Om folkehelse
  /innhold/landsbyutvikling/Friluftsaktiviteter/
  Aktiviteter i friluft
  /tjenestebeskrivelser/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/landsbyutvikling/bysykler/
  Bysykler
  /globalassets/bilder/kart--teikningar/hjertestartere---oversikt/oversikt-kart-hjertestartere_juni-2018.jpg
  _blank
  Oversikt hjertestartere
  Frivillig arbeid
  /innhold/landsbyutvikling/bli-frivillig/
  Bli frivillig i Randaberg
  /innhold/helse-og-velferd/aktivitetsguide/
  Aktivitetsguide for seniorer
  /innhold/helse-og-velferd/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/
  Aktivitetsvenn for personer med demens
  /innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
  Landsbyfadder for flyktninger
  Læreplass
  /innhold/larling-i-randaberg/
  Lærling i Randaberg
  Miljø, energi og klima
  /innhold/landsbyutvikling/miljo-energi-klima/
  Miljø, energi og klima
  /tjenestebeskrivelser/radon--maling-og-tiltak/
  Radon – måling og tiltak
  /tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
  Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
  Næring
  http://www.arealguiden.no/view/content/52
  _blank
  Arealguiden
  /innhold/landsbyutvikling/fyrverkeri/
  Fyrverkeri i Randaberg
  /innhold/gratis-advokathjelp/
  Gratis advokathjelp
  https://www.facebook.com/landsbyforeningen/
  _blank
  Randaberg Landsbyforening
  Planer og retningslinjer
  /innhold/landsbyutvikling/planer/
  Planer i Randaberg
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Administrasjonen
  https://indd.adobe.com/view/6b8e2228-5c9f-48ce-9588-a97797a40da4
  _blank
  Organisasjonskart Randaberg kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/administrasjonen/
  Rådmannens ledergruppe
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kriseledelsen-i-randaberg-kommune/
  Kriseledelsen i Randaberg kommune
  Bevillinger
  /innhold/landsbyutvikling/bevilling/
  Bevilling
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/borgerlig-vigsel/
  Gifte deg?
  Etisk standard
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etisk-standard/
  Etiske retningslinjer for ansatte
  Kommunalt eierskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunalt-eierskap/
  Eierskap og eierskapsmeldinger
  Kunngjøringer og høringer
  /innhold/gi-innspill/
  Gi dine innspill
  Konfliktrådet
  /innhold/politikk-og-administrasjon/konfliktrad/
  Konfliktrådet i Sør-Rogaland
  Ledige stillinger
  /innhold/om-oss/ledige-stillinger/
  Ledige stillinger
  Personvernombud
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernombud/
  Personvernombud
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politisk-ledelse/
  Ordføreren
  https://indd.adobe.com/view/9014c428-920d-46c0-8a6c-1cd52d381875
  _blank
  Politisk styring
  /globalassets/dokument/politikk/moteplan_2019.pdf
  _blank
  Politisk møteplan 2019
  /motekalender-styrer-rad-og-utvalg/
  Politiske saksdokumenter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kontrollutvalget/
  _blank
  Kontrollutvalget
  /innhold/politikk-og-administrasjon/sru/
  Styrer, råd og utvalg
  /tjenestebeskrivelser/forliksrad/
  Forliksrådet
  https://randaberg.kommunetv.no/no/broadcast/72
  Web-TV
  Postliste
  /postliste/
  Postliste
  Regler og retningslinjer
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/delegeringsreglement_april-2012.pdf
  _blank
  Delegeringsreglement
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/radmannens-delegeringsrundskriv_nov-2015.pdf
  _blank
  Rådmannens delegeringsrundskriv
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/etiske-retnliner-folkevalgte_mars-2016.pdf
  _blank
  Etiske retningslinjer for folkevalgte
  ~/link/ecd385aa35cb4c889eb12665ecf3b4d9.aspx
  _blank
  Honorarreglement
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/politivedtekter_randaberg_kommune.pdf
  _blank
  Politivedtekter
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/reglement-kommunestyret--vedtatt-kst-nov-2016.pdf
  _blank
  Reglement for kommunestyret
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/retningslinjer_barnungeskommunestyre.pdf
  _blank
  Retningslinjer for BUK (barn og unges kommunestyre)
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/rutine_for_politiskogadministrativ_utovelse-av_eierstyring.pdf
  _blank
  Rutine for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
  Rådmannen
  https://indd.adobe.com/view/347735c0-933d-42a4-be85-ca58c1fa9465
  _blank
  Organisasjonskart rådmannens ledergruppe.
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/administrasjonen/
  Rådmannens ledergruppe
  /innhold/kontaktinformasjon/
  Kontaktinformasjon
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Betalingssats og fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett-okonomiplan/
  Budsjett og økonomiplaner
  /globalassets/dokument/regelverk-retningslinjer-vedtekter/reglement-finans--og-gjeldsforvaltningen.pdf
  _blank
  Finansforvaltningen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatten-min/
  Skatten min
  /globalassets/dokument/budsjett/2019/hoveddokument/budsjett2019_priser.pdf
  _blank
  Priser 2019 (PDF)
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsregnskap/
  Årsmelding og årsregnskap