Du er her: Hjem / Helsestasjon for barn og ungdom

Helsestasjon for barn og ungdom

Helsestasjonen gir et gratis og frivillig tilbud til alle barn i alderen 0-20 år og deres familier. Helsestasjonen for ungdom er for deg som er mellom 13 og 20 år, eller som har en tenåring i huset.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Torvmyrveien 24
  Telefon: 51 41 42 70
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Anne Haukali, leder

  Åpningstider

  Åpningstider på helsestasjonen: 
  Mandag-fredag mellom kl. 08.00-15.00.

  Telefontider:
  Mandag: kl. 10.00-15.00
  Onsdag: kl. 08.00-15.00
  Torsdag: kl 10.00-15.00

  Helsestasjon for barn:
  Mandag-fredag: kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.00

  Helsestasjon for ungdom (HFU): 
  Mandager fra kl. 14.00 til kl. 16.30. Du trenger ikke timeavtale. I skolens ferier er HFU stengt, så da er du velkommen til å ta kontakt i helsestasjonens åpningstider (kl. 08.30-14.00) for å få time hos helsesykepleier.

  Helsestasjon for barn

  Helsetjeneste for barn driver helsestasjon, skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, familieteam og fysioterapi og ergoterapi for barn og unge.

  Ved helsestasjonen arbeider helsesykepleiere, jordmødre, lege, ergo- og fysioterapeuter og sekretær. 

  Syke barn (feber, oppkast, diaré, utslett) kan dessverre ikke tas imot på helsestasjonen på grunn av smittefaren. Ved sykdom må fastlege eller legevakt kontaktes.

  Helsestasjon for ungdom (HFU)

  Ved helsestasjon for ungdom (HFU) jobber egen helsesykepleier. Her kan du få svar hvordan det er å være ungdom, om vennskap, rus, stress, tobakk, seksualitet, prevensjon, fysisk aktivitet, kosthold, ensomhet, skilsmisse, eller andre ting du lurer eller tenker på.

  Tenåringsforeldre kan også kontakte HFU, når de møter utfordringer i forbindelse med det å ha ungdom i hus. 

  Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

  Fysioterapi
  Du kan få tilbud om fysioterapi for behandling av sykdom eller skade, eller til forebyggende helsearbeid. Fysioterapitjenesten inngår i det kommunale helsetilbudet og kan blant annet omfatte:

  • undersøkelse og utredning
  • planlegging av behandlingsopplegg
  • behandling og rehabilitering
  • gruppetrening

  Ergoterapi
  Ergoterapi skal hjelpe deg til å fungere optimalt i hverdagen når du har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade. 
  Ergoterapi er en betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet og innebærer blant annet:

  • trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter 
  • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
  • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler 
  • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole
  • veiledning, informasjon og undervisning 
  • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging

  Henvisningsskjema fysio-/ergoterapi for barn og unge

  Svangerskapsomsorg (jordmor)

  Er du gravid, får du tilbud om svangerskapskontroll.  Du kan velge om du vil gå til kontroll hos jordmor på helsestasjonen, fastlege, eller begge.

  Svangerskapskontroll bidrar til å gi deg god helse under svangerskapet, ved å tilby jevnlig helseundersøkelse.

  Du tilbys 9 kontroller og første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke 8 og 12. Hvis du ønsker det, kan barnefar, partner eller annen ledsager være med.

  Helsestasjonens familieteam

  Familieteamet består av av psykolog, sykepleier/familieterapeut og vernepleier. Teamet har lokaler i Torvmyrveien 11, i samme bygning som Randaberg avlastningssenter.

  Familieteamet kan kontaktes uten henvisning fra andre og tilbudet er gratis.

  De kan nås på telefon 40 41 30 59, tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 10.30 og 11.30. 

  Hvem er tjenesten for?
  • Tjenesten er for barn og ungdom 0-20 år bosatt i Randaberg kommune, som av en eller annen grunn viser tegn på at de ikke har det bra, og som trenger mer hjelp enn det f.eks. helsesykepleier eller barnehagelaget kan gi. Slike tegn kan være tristhet, engstelighet, sinne eller at det stadig er konflikter med venner, på skolen eller hjemme. Ungdom over 16 år kan ta kontakt på egen hånd uten foresattes samtykke.
  • For foreldre med ulike utfordringer i foreldrerollen, eller som opplever vansker i samspillet med barna.
  • For gravide og foreldre med spedbarn.
  Innhold og tilbudet
  • Veiledning til foreldre for å styrke dem i rollen som foreldre ut fra barnet/ungdommens/familiens behov.
  • Veiledning til foreldre som har barn med ulike utfordringer og utviklingsforstyrrelser.
  • Behandling av milde psykiske vansker, eller sammen forsøke å få til en god endring for barnet/ ungdommen som viser tegn på at hen ikke har det bra. Gjelder også for gravide eller foreldre med spedbarn. Vi har ofte samtaler med foreldre og barn sammen, men også hver for seg. Vi drøfter hvilken samtaleform og hjelp som er mest hensiktsmessig sammen med deg/dere som tar kontakt. Vi samarbeider med andre som kan hjelpe i situasjonen dersom vi blir enige om dette.
  • Samtaler med barn og ungdom som er pårørende, eller med foreldre for å støtte barna sine i denne situasjonen.
  • Hjelp til å forholde seg til vanskelige hendelser som har skjedd, eller situasjoner som har oppstått i livet.
  • Oppfølgingen gis både individuelt og/eller i gruppe avhengig av behov.
  Kjekt å vite om våre tjenester og dine rettigheter
  • Vi har journalføringsplikt og vil føre notater over våre møter med deg og annet arbeid som utføres.
   Det betyr at du får en journal hos oss som er høyst konfidensiell, og kun benyttes av helsestasjonens familieteam. Se også personopplysningsloven, forvaltningsloven og helsepersonelloven for informasjon om juridiske føringer.
  • Taushetsplikt er en plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til informasjon du deler med oss. Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt som beskrevet i helsepersonelloven. For samarbeid med andre instanser og deling av informasjon, er det nødvendig med informert samtykke. Informasjonen som gis skal være nødvendig og relevant for den hjelpen som ytes.
  • Vi har også opplysningsplikt som betyr at vi har plikt til å dele opplysninger på eget initiativ eller etter pålegg dersom vi for eksempel er bekymret for din eller andres sikkerhet, eller for om barn lever i forhold som er til skade for deres helse eller utvikling (barnevernloven § 6-4) . Opplysningsplikten kan derfor oppheve taushetsplikten. Der opplysningsplikten inntrer vil vi så langt det lar seg gjøre drøfte med deg først.

  Skolehelsetjenesten

  Skolehelsetjenesten driver med forebyggende arbeid, som vaksinering, helseundersøkelse og helseopplysning. Skolehelsetjenesten driver ikke med behandling. Ved sykdom eller skade må elevens fastlege kontaktes.

  Helsesykepleier har fast kontortid på skolene:

  Formål
  • Å fremme psykisk og fysisk helse.
  • Å fremme gode sosiale og miljømessige forhold.
  • Å arbeide for å forebygge sykdom, skade eller lyte.
  • Å samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet.
  Tverrfaglig gruppe i skolene

  På alle skolene er det et tverrfaglig sammensatt gruppe som jobber med skolemiljøet generelt, men også med enkeltsaker. Faste medlemmer i gruppen er: Representanter fra skolen, helsesykepleier, PPT, barneverntjenesten, Tverrfaglig team, SLT-koordinator, fysio-/ergoterapeuter v/behov og politiet ved behov.

  Helseteam for asylanter, flyktninger og familiegjenforente

  Målgruppen er asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Tjenesten er gratis. Teamet er lokalisert i Torvmyrveien 24, i samme bygning som Helsestasjonen.

  Det er ansatt helsesykepleiere, jordmor og psykolog i helseteamet. 

  Vi tilbyr disse tjenestene

  • Helsekartlegging til nye bosatte
  • Oppvaksinering
  • Smittevern/tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Kvinnehelsesamtale
  • Prevensjonsveiledning til flyktninger
  • Støttesamtaler
  • Koordinering i oppstartfasen av helsetjenester
  • Forebyggende samtaler til familier som gjenforenes i eksil

  mandag kl 10 - 15

  onsdag kl 08 - 15

  torsdag kl 10 - 15

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?