Du er her: Hjem / Aktuelt / Budsjett i formannskapet

Budsjettdrøfting i formannskapet

Hva ble bestemt torsdag da formannskapet drøftet budsjett og økonomiplan?

Innhold

  I formannskapet ble det fremmet 3 ulike budsjettforslag.

  Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre, som fikk flertall, og forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre, som fikk partiene sine egne stemmer og falt.

  Under her kan du lese kortversjonen av de ulike partiene sine forslag til nytt budsjett og økonomiplan.

  Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre:

  1. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 godkjennes.
  2. Utskrivning av skatt på inntekt og formue skal bruke de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
  3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (skjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (skjema 2A).
  4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
  5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
  6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 74,402 mill. kr.
  7. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 mill. kr.
  8. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres jf. omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
  9. Det skrives ut eiendomsskatt for 2019 på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7 promille (næring).
  10. Harestad skole byggetrinn 2 utsettes. 
  11. Ber om en gjennomgang av vedlikeholdsbehovene på den gamle delen av Harestad skole.
  12. Hvordan bør Randaberg kommune sin organisasjon se ut i 2030? Kommunestyret ber rådmannen ta et overordna blikk på organisasjonen i et framtidsperspektiv.
  13. Driftsstyret på Harestad skole legges ned fra og med skoleåret 2019/2020. Det opprettes et samarbeids-utvalg, likt de øvrige skolene i Randaberg.
  14. Det er lagt inn midler til drift av nye dagsenterplasser i økonomiplanen. I rådmannens budsjettforslag er disse midlene knyttet til en utvidelse av tilbudet ved Steindal gård. Kommunestyret ser behovet for nye dagsenterplasser, men avventer ny sak til formannskapet før beslutningen tas endelig om hvor dagsenterplassene skal være.
  15. Eldrerådet har pekt på behov for en møteplass for seniorer på søndager i Randaberg, som tilbyr enkel middagsservering (Vardheim). Kan et slikt tilbud gis i samarbeid med næringslivet og/eller frivillige, lag, foreninger, gjerne slik at det inkluderer arbeidstrening for unge?
  16. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF gir økt barnetrygd. Kommunestyret ber om en sak i løpet av våren 2019 om økonomiske konsekvenser for kommunen, dersom familier med barn ikke får fratrekk for barnetrygd ved beregning av sosialstønad.
  17. Randaberg kommune vil bidra til at det bygges ny fotballstadion ved Randaberg Arena.
  18. Randaberg kommune vil bidra til at sandvolleyballhall bygges ved Randaberg Arena.
  19. Ønsker å lage et enkelt og sikkert stupebrett, som erstatter eksisterende gammelt stupebrett på Vistestranden.

  Her er kortversjonen av tekstforslaget til Fremskrittspartiet:

  1. Som fellesforslaget.
  2. Som fellesforslaget.
  3. Som fellesforslaget.
  4. Som fellesforslaget.
  5. Som fellesforslaget.
  6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (skjema 2A) med 72,752 mill. kr. 
  7. Som fellesforslaget.
  8. Som fellesforslaget.
  9. Som fellesforslaget.
  10. Elever med stort læringspotensiale får lite tilpasset undervisning. Generelt sett foregår det en betydelig sløsing med de evnerike barns tid og evner i skolen. Ber om sak som viser hvordan Randabergskolene løser dette.
  11. Det viser av KOSTRA at byggesaksgebyrene i Randaberg kommune er nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet i sammenlignbar gruppe. Kommunestyret ber rådmannen synliggjør hvorfor selvkostprisen er så mye høyere enn gjennomsnittet i gruppe 8.
  12. Kommunestyret ber rådmannen legge inn søknad om deltakelse i utvidet prøveordning om statlig finansiering av eldreomsorgen.
  13. Etter Tolga-saken er det kommet frem at psykisk utviklingshemmede og andre personer er satt under vergemål uten at de er utviklingshemmede. Hvordan ligger dette an i Randaberg?
  14. Randaberg har behov for et bedre busstilbud. Kommunestyret ber ordføreren kontakte regionale myndigheter for å jobbe for økt bussrute-tilbud, samt muligheten for tomt til bruk som innfartsparkering.
  15. Eiendomsskatten er en usosial skatt. Ber om en sak på fritak for eiendomsskatt for vanskeligstilte, for de som lever under norsk fattigdomsgrense.
  16. I dag bruker ansatte i eldreomsorgen ofte mye tid på oppgaver som matlaging, klesvask, søppeltømming o.l., tid som heller kunne vært brukt til pleie og omsorg. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å opprette serviceteam, som tar seg av denne typen oppgaver og som kan avlaste de ansatte.
  17. En del kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre. Hjemmebesøket innebærer at ansatte fra kommunene kommer på besøk hos de eldre i kommunene for å kartlegge hvordan den enkelte har det. Dette er et viktig tiltak som både gjør at kommunene kan forstå behovet til sine eldre bedre, de eldre kan få hjelp til eventuelle utfordringer de måtte ha og kommunen kan planlegge de fremtidige tjenestene sine bedre.
  18. FrP ønsker å invitere næringslivet til å støtte opp om skolen ved å åpne for sponsing og reklamefinansiert skolemateriell. Vi ber om en sak som ser på muligheten for at næringslivet kan være med på å støtte skolene med materiell og ressurser.
  19. Kommunestyret ber om en sak for å se på muligheter for støtteordninger til sameier og borettslag for å oppgradere/etablere infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner.
  20. FrP mener det er unødvendig at elever i Norge lærer seg to skriftspråk, og mener dette gjør det vanskeligere for elever å lære seg norsk. Denne tiden kunne en bruke på annen undervisning. Foreslår at Randabergskolen (som et prøveprosjekt) søker om å bli fritatt fra tvungen sidemålsundervisning.
  21. På bakgrunn av ulike ressurser i hjemmet, foreslår FrP å innføre forsøksordning på leksefri skole på ungdomstrinnet.
  22. Ber om sak om sykkelskilting for kjente landemerker, f.eks. Vistehola og Tungenes fyr.
  23. Ber om sak som ser på overføringene til private barnehager, etter at bemanningsnormen, samt maksgrensen, ble innført. Private får i dag overføringer på 80 %. De resterende 20 % må de selv finne, men uten å få fullt ut makspris eller kostpenger.

  Her er kortversjonen av tekstforslaget til Høyre:

  1. Som fellesforslaget.
  2. Som fellesforslaget.
  3. Som fellesforslaget.
  4. Som fellesforslaget.
  5. Som fellesforslaget.
  6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (skjema 2A) med 180,110 mill. kr. 
  7. Som fellesforslaget.
  8. Som fellesforslaget.
  9. Som fellesforslaget.
  10. Ber om sak om økte pensjonskostnader. 
  11. Investering av 2 nye boliger for vanskeligstilte kuttes med 1 leilighet per år, inntil ubenyttede leiligheter er full benyttet.
  12. Turvei Goa–Vistnesveien søkes dekket via bompenger, som en forlengelse av ny rundkjøring Goaveien/Kyrkjeveien. Dette kan frigjøre 3,0 mill. kr i investeringsmidler for 2019.
  13. Prosjektering av Maritimt Vitensenter flyttes frem til siste halvdel av 2019.
  14. Ombygging av DPS til PU-boliger er et godt formål. Rådmannen legger frem et detaljert budsjettforslag, med innhentet tilbud om fastpris innenfor de oppgitte rammer, før oppstart. 
  15. Ønsker å opprettholde byggetrinn 2 ved Harestad skole med byggestart i 2019.
  16. Ønsker videre satsning på digitalisering. KS har etablert et godt system for kommunal digitalisering. Randaberg kommune skal så langt det lar seg gjøre benytte seg av disse systemene, for å sikre en lik standard med andre kommuner.
  17. Utvendig belysning av kirkene fordeles over 2 år.
  18. Det foreslås en nedtrapping av eiendomsskatten fra 2019, redusert fra 3 til 0 promiller fra 2019 til 2022.
  19. Høyre tror at 2019 blir et vanskelig år for skatteinntekter, men fra 2020 ser det lysere ut i arbeidsmarkedet. Ønsker derfor endringer i reduserte og økte skatteinntekter i perioden.
  20. Ber om sak om bemanningsnorm for Randabergskolen, i tillegg til at kontrollutvalget foretar revisjonskontroll.
  21. Randaberg er blant de kommuner som har de høyeste byggesaksgebyrene. Ber om sak innen 2. kvartal 2019, som tar i seg 50 % reduksjon i byggesaksgebyrene innen utgangen av 2020.
  22. Systematisk forbedring og effektivisering av organisasjonen.  Det krever mye av de ansatte, når nye og flere oppgaver må løses med mindre eller de samme ressursene. Det er jevnlig behov for å se over arbeidsmåtene og å undersøke om vi jobber på de rette oppgavene. Kommunestyret ber rådmannen sette forbedringsarbeidet i kommunen inn i et kontinuerlig system, basert på gode erfaringer fra andre kommuner. Fortsettelse av kommunestyrets vedtak i 2017 for inntektsåret 2018, og det skal være særlig fokus på:
   a) de områdene der kommunen skiller seg ut i forhold til tall i KOSTRA, sammenlignet med egen kommunegruppe.
   b) oppgaver som kan ha et stort effektiviseringspotensial ved bruk av digitalisering, fjerning av arbeidsoppgaver eller endring av arbeidsmetodikk.
   c) effektivisere og justere leder- og mellomledernivået.
   d) om stillingsressurser kan flyttes til andre og mer prioriterte oppgaver/områder.
   e) fortsette det gode arbeidet med å få ned sykefraværet.
   f) redusere bruk av vikarer ved sykdom i stillinger som i stor grad er direkte i kontakt med brukere.
   g) god tjenesteplanlegging.
   h) et nært samarbeid med de tillitsvalgte ved endringer av oppgaver og flytting av stillingsressurser.
  23. Bemanning mottakskontor reduseres med 50 %.
  24. Velferdsteknologi: Stillingshjemler reduseres fra foreslått budsjett med 0,5 stilling til 2,0.
  25. Ønsker sommer-svømmeskole for barn og unge.
  26. Det etableres fast avtale med elitesvømmerne om bruk av Randaberg svømmehall utenfor vanlige åpningstider.
  27. Bemanning dagsenter, hjemmehjelp og demens er et viktig og prioritert område for Høyre. Ber om sak om effektivisering og organisatorisk prioriteringer innen utgangen av 2. kvartal 2019.
  28. Det stilles spørsmål til krav om økt bemanning for nytt sykehjem allerede i 2019, da sykehjemmet ikke er ferdigstilt før 4. kvartal 2019. 
  29. Budsjett for jubileumsuke reduseres i 2022. 
  30. Randaberg har etablert en god tradisjon med feiring av 17. mai i Randaberg Arena, noe Høyre ønsker blir opprettholdt.
  31. Foreslås redusert lønnsavsetning for de kommende år.
  32. Foreslår å reduseres leieutgift for Ryggstranden privatbåthavn med 450 000 kr, som er halvdelen av i dag.
  33. Det bygges nytt stupetårn ved Vistestranden, på samme plass som nåværende stupetårn.
  34. Øker støtten til frivillige lag og organisasjoner med 250 000 kr.
  35. Øker støtten til kulturtilbud med 250 000 kr.
  36. Ønsker at vi skal være en foregangskommune for bruk av sykkel og tilrettelagte turstier. Disse bør merkes slik at de er lett gjenkjennelige. Randaberg kommune utvikler/anskaffer en digital app.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helse og velferd
  /helse-og-velferd
  Organisasjonen
  https://indd.adobe.com/view/ee086087-6f7e-4f38-a8cc-64d1e5f0035d
  _blank
  Organisasjonskart
  Bolig og avlastning
  /tjenestebeskrivelser/avlastning-barn-og-unge/
  Avlastning barn og unge
  /innhold/helse-og-velferd/bolig-avlastning/
  Boliger og avlastningsinstitusjoner i Randaberg
  /tjenestebeskrivelser/dagtilbud/
  Dagtilbud
  /tjenestebeskrivelser/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
  Omsorgsbolig
  Friskliv
  /innhold/helse-og-velferd/frisklivssentralen/
  Frisklivssentralen i Randaberg
  Fysioterapi og ergoterapi
  /innhold/helse-og-velferd/Fysioterapi-ergoterapi/
  Kontaktinformasjon fysio/ergo
  /tjenestebeskrivelser/ergoterapi/
  Ergoterapi
  /tjenestebeskrivelser/fysioterapi/
  Fysioterapi
  Helsehjelp
  /innhold/helse-og-velferd/digihelse-randaberg/
  Digihelse Randaberg
  /innhold/kontaktinformasjon-sus/
  Kontaktinformasjon SUS
  /tjenestebeskrivelser/legevakt/
  Legevakt
  /innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/lindring/
  Lindrende behandling
  /tjenestebeskrivelser/psykiske-helsetjenester/
  Psykiske helsetjenester
  /innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
  Rask psykisk helsehjelp
  /innhold/helse-og-velferd/velferdsteknologi/
  Velferdsteknologi
  /tjenestebeskrivelser/verge--trenger-du-verge/
  Verge – trenger du verge?
  Helsestasjonen
  /innhold/helse-og-velferd/helsestasjon-barn-ungdom/
  Helsestasjon for barn og ungdom
  /tjenestebeskrivelser/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /tjenestebeskrivelser/svangerskapsomsorg/
  Svangerskapsomsorg
  /tjenestebeskrivelser/vaksiner/
  Vaksiner
  /innhold/helse-og-velferd/cu/
  CU - mestringsgruppe
  /innhold/helse-og-velferd/de-utrolige-arene-dua/
  De utrolige årene (DUÅ)
  /innhold/helse-og-velferd/godt-samliv/
  Godt samliv - gratis samlivskurs
  Hjelpemiddel
  /tjenestebeskrivelser/tekniske-hjelpemidler-ved-redusert-funksjonsevne--utlan/
  Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån
  Hjemmetjenester
  /tjenestebeskrivelser/bpa---brukerstyrt-personlig-assistanse/
  BPA - Brukerstyrt personlig assistanse
  /tjenestebeskrivelser/hjemmehjelp/
  Hjemmehjelp
  /tjenestebeskrivelser/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-og-velferd/kjokken-og-kafe/
  Kjøkken og kafè
  /tjenestebeskrivelser/matombringing/
  Matombringing
  /tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
  Omsorgsbolig
  /tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  /tjenestebeskrivelser/tilrettelagt-transport-tt-kort/
  Tilrettelagt transport (TT-kort)
  /tjenestebeskrivelser/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  Individuell plan
  /tjenestebeskrivelser/individuell-plan-og-koordinator/
  Individuell plan og koordinator
  Mitt barn Randaberg
  Psykisk helse og rus
  /innhold/helse-og-velferd/miljotjeneste/
  Miljøtjeneste
  /innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
  Rask psykisk helsehjelp
  /innhold/helse-og-velferd/terapeutisk-enhet/
  Terapeutisk enhet
  Serviceerklæringer
  /innhold/serviceerklaringer/
  Serviceerklæringer i helse og velferd
  Sosiale tjenester
  /tjenestebeskrivelser/boligtilskudd-/
  Boligtilskudd
  /tjenestebeskrivelser/bostotte/
  Bostøtte
  /tjenestebeskrivelser/helsetilbud-til-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/
  Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
  /tjenestebeskrivelser/introduksjonsprogram-for-nyankommet-utlending/
  Introduksjonsprogram for nyankommet utlending
  /tjenestebeskrivelser/kvalifisering-til-arbeid-kvalifiseringsprogrammet/
  Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)
  /tjenestebeskrivelser/krisesenter/
  Krisesenter
  /innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
  Landsbyfadder
  /tjenestebeskrivelser/opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/
  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  /tjenestebeskrivelser/rustiltak/
  Rustiltak
  /innhold/helse-og-velferd/lag-privatbudsjett/
  Slik lager du et privat budsjett
  /innhold/helse-og-velferd/sosiale-tjenester-i-nav/
  Sosiale tjenester i NAV
  /tjenestebeskrivelser/startlan-bolig/
  Startlån bolig
  /tjenestebeskrivelser/tolketjeneste-for-fremmedspraklige/
  Tolketjeneste for fremmedspråklige
  /tjenestebeskrivelser/okonomisk-radgivning/
  Økonomisk rådgivning
  /tjenestebeskrivelser/okonomisk-sosialhjelp/
  Økonomisk sosialhjelp
  Sykehjem og bofellesskap
  /innhold/helse-og-velferd/sykehjem-bofellesskap/
  Sykehjem og bofellesskap
  /tjenestebeskrivelser/avlastningsopphold-pa-sykehjem/
  Avlastningsopphold på sykehjem
  /innhold/helse-og-velferd/steindal-dagsenter/
  Steindal dagsenter - "Inn på tunet"
  /tjenestebeskrivelser/sykehjem---korttidsopphold/
  Sykehjem - korttidsopphold
  /tjenestebeskrivelser/sykehjem---langtidsopphold/
  Sykehjem - langtidsopphold
  /tjenestebeskrivelser/oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-ohd/
  Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)
  Teknisk og eiendom
  /teknisk-og-eiendom
  Brann og feiing
  /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
  Brann og feiing
  /tjenestebeskrivelser/feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/
  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  Gravlunder og kirkegårder
  /innhold/teknisk-og-eiendom/gravlunder-og-kirkegarder/
  Gravlunder og kirkegårder
  /tjenestebeskrivelser/gravlegat-for-stell-av-gravsted/
  Gravlegat for stell av gravsted
  /tjenestebeskrivelser/gravlegging-og-kremasjon-gravferd/
  Gravlegging og kremasjon (gravferd)
  Kart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  /innhold/teknisk-og-eiendom/barnetrakk/
  Barnetråkk
  /innhold/teknisk-og-eiendom/ungrom/
  Ungrom
  Landbruk
  /tjenestebeskrivelser/driveplikt/
  Driveplikt
  /tjenestebeskrivelser/fellingstillatelse-hjortevilt/
  Fellingstillatelse
  /tjenestebeskrivelser/jegerprove-og-opplaringsjakt/
  Jegerprøve og opplæringsjakt
  /tjenestebeskrivelser/konsesjon-og-boplikt---landbrukseiendom/
  Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
  /tjenestebeskrivelser/landbruksvei--bygging/
  Landbruksvei – bygging
  /tjenestebeskrivelser/landbrukseiendom--deling-eller-endring/
  Landbrukseiendom – deling eller endring
  /tjenestebeskrivelser/vald-jaktomrade---godkjenning/
  Vald (jaktområde) - godkjenning
  Min eiendom
  https://eierinfo.no/ad65e97c-a835-4f90-b8ae-91ba903a9d6b
  Min eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatten-min/
  Eiendomsskatt
  Bli oljefri
  /innhold/teknisk-og-eiendom/oljetanker/
  Nedgravde oljetanker
  Park og grønt
  /innhold/teknisk-og-eiendom/park-gront/
  Park og grøntanlegg
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-eiendom/renovasjon/
  Om renovasjon
  /globalassets/dokument/renovasjonen/tommekalender_randaberg_lr_januar.pdf
  _blank
  Tømmekalender 2019
  /tjenestebeskrivelser/byggavfall---kildesortering/
  Byggavfall - kildesortering
  /tjenestebeskrivelser/farlig-avfall/
  Farlig avfall
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /tjenestebeskrivelser/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /tjenestebeskrivelser/oppdeling-av-grunneiendom-ny-matrikkelenhet/
  Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)
  /tjenestebeskrivelser/oppmalingsforretning/
  Oppmålingsforretning
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/bygge/
  Skal du bygge? Dette er reglene som gjelder
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-avlop/
  Vann og avløp
  /tjenestebeskrivelser/vannforsyning-og-drikkevann/
  Vannforsyning og drikkevann
  /tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
  Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vannmaleravlesning/
  Vannmålesravlesning
  Vakt- varslingstelefoner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/
  Telefonvarsling
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vakttelefoner/
  Vakttelefoner
  Vei
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
  Vei
  /tjenestebeskrivelser/gravetillatelse-og-varsling-om-arbeid-pa-kommunal-vei-eller-grunn/
  Gravemelding og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn
  /tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  /tjenestebeskrivelser/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /tjenestebeskrivelser/skilt-og-reklame-langs-kommunal-vei/
  Skilt og reklame langs kommunal vei
  Barnehage, skole og barnevern
  /barnehage-skole-og-barnevern
  Organisasjonen
  https://indd.adobe.com/view/db462ba0-110e-43fe-bfb4-24e21ae824ed
  _blank
  Organisasjonskart
  Barnehager
  https://randabergg2.ist-asp.com/NO01127-pub/login.htm
  Søk, endre eller si opp barnehageplass
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/barnehager-i-randaberg/
  Alt om barnehage i Randaberg
  /skjema/barnehagesfo---soknad-om-redusert-foreldrebetalinggratis-kjernetid/
  Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/kommunal-kontantstotte/
  Kommunal kontantstøtte
  Barnevern
  /tjenestebeskrivelser/adopsjon-fra-utlandet/
  Adopsjon fra utlandet
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/barnevern/
  Barneverntjenesten
  /tjenestebeskrivelser/besokshjem--a-vare-besokshjem/
  Besøkshjem – å være besøkshjem
  /tjenestebeskrivelser/fosterhjem--a-vare-fosterhjem/
  Fosterhjem – å være fosterhjem
  /tjenestebeskrivelser/melding-til-barneverntjenesten-bekymringsmelding/
  Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
  /tjenestebeskrivelser/omsorgsovertakelse-av-barnungdom/
  Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
  Kulturskole
  /innhold/randaberg-kulturskole/
  Randaberg kulturskole
  ~/link/c7869fe39c6c4a1795f00a1da5d3d825.aspx
  _blank
  Randaberg kulturskole - serviceerklæring
  Skoler
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/Skoler-i-randaberg/
  Skoler i Randaberg
  /tjenestebeskrivelser/grunnskoleopplaring-for-voksne/
  Grunnskoleopplæring for voksne
  /tjenestebeskrivelser/karakterer---klage/
  Karakterer - klage
  /tjenestebeskrivelser/leirskoleopphold/
  Leirskoleopphold
  /tjenestebeskrivelser/permisjon-fra-grunnskolen/
  Permisjon fra grunnskolen
  /tjenestebeskrivelser/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
  Samarbeid mellom hjem og skole
  /tjenestebeskrivelser/skolefritidsordning-sfo/
  Skolefritidsordning (SFO)
  /tjenestebeskrivelser/skoleskyss/
  Skoleskyss
  /tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-for-voksne-grunnskole-og-grunnleggende-ferdigheter/
  Spesialundervisning for voksne (grunnskole og grunnleggende ferdigheter)
  /tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-i-grunnskolen/
  Spesialundervisning i grunnskolen
  /tjenestebeskrivelser/utsatt-skolestart/
  Utsatt skolestart
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-skole-barnevern/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Kultur og fritid
  /kultur-og-fritid
  Fritidstilbud
  /tjenestebeskrivelser/stottepersonstottekontakt/
  Fritidskontakt (støttekontakt)
  /innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/ferieklubb/
  Ferieklubb - Vistnestunet
  /tjenestebeskrivelser/ledsagerbevis-for-person-med-nedsatt-funksjonsevne/
  Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne
  /innhold/kultur-og-fritid/motorsenteret/
  Motorsenteret
  /innhold/kultur-og-fritid/musikkbingen/
  Musikkbingen
  /innhold/kultur-og-fritid/smajobbsentralen/
  Småjobbsentralen
  /innhold/kultur-og-fritid/tilrettelagt-fritidstilbud/
  Tilrettelagt fritidstilbud
  /innhold/kultur-og-fritid/u59/
  U59
  Idrett og idrettsanlegg
  /innhold/kultur-og-fritid/randaberghallen/
  Randaberghallen - svømmehall
  https://randaberg-arena.com/
  Randaberg Arena - folkehall
  https://sandneshallen.no/
  Sandneshallen - folkehall
  https://sormarka-arena.com/
  Sørmarka Arena - folkehall
  Kulturinstitusjoner
  /innhold/kultur-og-fritid/randaberg-folkebibliotek/
  _blank
  Randaberg folkebibliotek
  /innhold/randaberg-kulturskole/
  Randaberg kulturskole
  /innhold/kultur-og-fritid/tungenes-fyr/
  Tungenes fyr
  https://www.randabergkulturscene.no/
  Varen - Randaberg kulturscene
  /innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/
  Vistnestunet museumsgård
  Lag og foreninger
  /lag-og-foreninger/
  Lag og foreningsregister
  Kulturvern
  https://kulturminnesok.no/
  Kulturminner
  Tilskudd, priser og støtteordninger
  /tjenestebeskrivelser/spillemidler-til-idrett--frilufts--og-narmiljoanlegg/
  Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg
  /innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsportalen/
  Tilskuddsportalen
  /tjenestebeskrivelser/kulturmidler/
  Tilskudd til kultur i Randaberg
  /innhold/kultur-og-fritid/tilskudd-til-dekning-av-ledsagers-utgifter-pa-feriereiser/
  Tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
  Kulturpris
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturstipend/
  Kulturstipend
  /innhold/kultur-og-fritid/ordforerens-hederspris/
  Ordførerens hederspris
  /innhold/kultur-og-fritid/pensjonistpris/
  Pensjonistpris
  /globalassets/dokument/budsjett/2019/priser/priser-2019_kulturskule-randaberghall-tungenes-fyr.pdf
  _blank
  Priser 2019 - Kulturskole, Randaberghall, Tungenes fyr (PDF)
  /globalassets/dokument/budsjett/2019/priser/priser-2019_varen-randaberg-kulturscene.pdf
  _blank
  Priser 2019 - Varen Randaberg kulturscene (PDF)
  /innhold/kultur-og-fritid/arets-bedrift/
  Årets bedrift
  Serviceerklæringer
  /innhold/serviceerklaringer/
  Serviceerklæringer i kultur
  Landsbyutvikling
  /landsbyutvikling
  Velkommen! Welcome!
  /innhold/landsbyutvikling/ny-i-landsbyen/
  Ny i Den grønne landsbyen
  /innhold/landsbyutvikling/welcome/
  Welcome to Randaberg
  Bymiljøtiltak
  /innhold/landsbyutvikling/bymiljotiltak/
  Lokale bymiljøtiltak
  Den digitale landsbyen
  /innhold/digital-kommune/edialog/
  eDialog
  /innhold/helse-og-velferd/digihelse-randaberg/
  Digihelse Randaberg
  /innhold/landsbyutvikling/digitale-valg/
  Digital innbygger
  /innhold/digital-kommune/copyright-informasjon/
  Copyright-informasjon
  /innhold/designmanual/
  Designmanual
  /innhold/digital-kommune/gdpr/
  GDPR
  /tjenestebeskrivelser/innsynsrett--offentlige-dokumenter/
  Innsynsrett – offentlige dokumenter
  /tjenestebeskrivelser/innsynsrett--personopplysninger/
  Innsynsrett – personopplysninger
  /innhold/digital-kommune/personvern/
  Personvern
  /innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-informasjon/
  Retningslinjer for informasjon
  /innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-sosiale-medier/
  Retningslinjer for sosiale medier
  Folkehelse
  /innhold/landsbyutvikling/om-folkehelse/
  Om folkehelse
  /innhold/landsbyutvikling/Friluftsaktiviteter/
  Aktiviteter i friluft
  /tjenestebeskrivelser/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/landsbyutvikling/bysykler/
  Bysykler
  /globalassets/bilder/kart--teikningar/hjertestartere---oversikt/oversikt-kart-hjertestartere_juni-2018.jpg
  _blank
  Oversikt hjertestartere
  Frivillig arbeid
  /innhold/landsbyutvikling/bli-frivillig/
  Bli frivillig i Randaberg
  /innhold/helse-og-velferd/aktivitetsguide/
  Aktivitetsguide for seniorer
  /innhold/helse-og-velferd/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/
  Aktivitetsvenn for personer med demens
  /innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
  Landsbyfadder for flyktninger
  Læreplass
  /innhold/larling-i-randaberg/
  Lærling i Randaberg
  Miljø, energi og klima
  /innhold/landsbyutvikling/miljo-energi-klima/
  Miljø, energi og klima
  /tjenestebeskrivelser/radon--maling-og-tiltak/
  Radon – måling og tiltak
  /tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
  Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
  Næring
  http://www.arealguiden.no/view/content/52
  _blank
  Arealguiden
  /innhold/landsbyutvikling/fyrverkeri/
  Fyrverkeri i Randaberg
  /innhold/gratis-advokathjelp/
  Gratis advokathjelp
  https://www.facebook.com/landsbyforeningen/
  _blank
  Randaberg Landsbyforening
  Planer og retningslinjer
  /innhold/landsbyutvikling/planer/
  Planer i Randaberg
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Administrasjonen
  https://indd.adobe.com/view/6b8e2228-5c9f-48ce-9588-a97797a40da4
  _blank
  Organisasjonskart Randaberg kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/administrasjonen/
  Rådmannens ledergruppe
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kriseledelsen-i-randaberg-kommune/
  Kriseledelsen i Randaberg kommune
  Bevillinger
  /innhold/landsbyutvikling/bevilling/
  Bevilling
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/borgerlig-vigsel/
  Gifte deg?
  Etisk standard
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etisk-standard/
  Etiske retningslinjer for ansatte
  Kommunalt eierskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunalt-eierskap/
  Eierskap og eierskapsmeldinger
  Kunngjøringer og høringer
  /innhold/gi-innspill/
  Gi dine innspill
  Konfliktrådet
  /innhold/politikk-og-administrasjon/konfliktrad/
  Konfliktrådet i Sør-Rogaland
  Ledige stillinger
  /innhold/om-oss/ledige-stillinger/
  Ledige stillinger
  Personvernombud
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernombud/
  Personvernombud
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politisk-ledelse/
  Ordføreren
  https://indd.adobe.com/view/9014c428-920d-46c0-8a6c-1cd52d381875
  _blank
  Politisk styring
  /globalassets/dokument/politikk/moteplan_2019.pdf
  _blank
  Politisk møteplan 2019
  /motekalender-styrer-rad-og-utvalg/
  Politiske saksdokumenter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kontrollutvalget/
  _blank
  Kontrollutvalget
  /innhold/politikk-og-administrasjon/sru/
  Styrer, råd og utvalg
  /tjenestebeskrivelser/forliksrad/
  Forliksrådet
  https://randaberg.kommunetv.no/no/broadcast/72
  Web-TV
  Postliste
  /postliste/
  Postliste
  Regler og retningslinjer
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/delegeringsreglement_april-2012.pdf
  _blank
  Delegeringsreglement
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/radmannens-delegeringsrundskriv_nov-2015.pdf
  _blank
  Rådmannens delegeringsrundskriv
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/etiske-retnliner-folkevalgte_mars-2016.pdf
  _blank
  Etiske retningslinjer for folkevalgte
  ~/link/ecd385aa35cb4c889eb12665ecf3b4d9.aspx
  _blank
  Honorarreglement
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/politivedtekter_randaberg_kommune.pdf
  _blank
  Politivedtekter
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/reglement-kommunestyret--vedtatt-kst-nov-2016.pdf
  _blank
  Reglement for kommunestyret
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/retningslinjer_barnungeskommunestyre.pdf
  _blank
  Retningslinjer for BUK (barn og unges kommunestyre)
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/rutine_for_politiskogadministrativ_utovelse-av_eierstyring.pdf
  _blank
  Rutine for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
  Rådmannen
  https://indd.adobe.com/view/347735c0-933d-42a4-be85-ca58c1fa9465
  _blank
  Organisasjonskart rådmannens ledergruppe.
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/administrasjonen/
  Rådmannens ledergruppe
  /innhold/kontaktinformasjon/
  Kontaktinformasjon
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Betalingssats og fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett-okonomiplan/
  Budsjett og økonomiplaner
  /globalassets/dokument/regelverk-retningslinjer-vedtekter/reglement-finans--og-gjeldsforvaltningen.pdf
  _blank
  Finansforvaltningen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatten-min/
  Skatten min
  /globalassets/dokument/budsjett/2019/hoveddokument/budsjett2019_priser.pdf
  _blank
  Priser 2019 (PDF)
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsregnskap/
  Årsmelding og årsregnskap